Späť na články

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny.

Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťou od 15. novembra 2021) sa navrhuje:

  • zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný (aj zahraničný) bankový účet, ktorý bude používať na ekonomickú činnosť,

    - na takto oznámený bankový účet bude správca dane poukazovať nadmerný odpočet,

    - zoznam takýchto bankových účtov bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR,

  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň, a to o situáciu, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov,
  • zavedenie možnosti pre odberateľa zaplatiť daň uvedenú na faktúre za dodanie tovarov a služieb v SR na osobitný účet dodávateľa vedený správcom dane, a tým sa vyhnúť ručeniu za daň.

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok