Späť na články

Rada EÚ schválila nové opatrenia pre vrátenie zrážkovej dane

Na májovom zasadnutí ECOFIN sa členské štáty EÚ dohodli na znení Smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach (FASTER).

Smernica FASTER definuje nové postupy týkajúce sa zrážkovej dane z dividend pri verejne obchodovateľných akciách a z úrokov v prípade verejne obchodovateľných dlhopisov. Tieto postupy sa uplatnia v situáciách, kedy sa sadzba zrážkovej dane v krajine zdroja líši od sadzby, ktorý vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Cieľom smernice je podporiť dobré fungovanie kapitálových trhov, uľahčiť cezhraničné investovanie a predchádzať daňovým podvodom.

O návrhu smernice sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku. Odvtedy prešla pripomienkovým procesom, konzultáciou s Európskym parlamentom a znenie, na ktorom sa zhodla Rada EÚ obsahuje tri základné piliere, ktoré majú zabezpečiť jednotný systém uplatňovania zrážkovej dane.

Spoločné (digitálne) potvrdenie o daňovej rezidencii – členské štáty majú zabezpečiť automatizované vydávanie potvrdení o daňovej rezidencii v 14-dňovej lehote od podania žiadosti.

Zrýchlené postupy vybavovania – členské štáty budú povinné uplatňovať, okrem štandardného postupu vrátenia zrážkovej dane, dva zrýchlené postupy pre uplatnenie správnej výšky zrážkovej dane:

  • Úľava pri zdroji – uplatnenie správnej výšky zrážkovej dane priamo pri výplate príjmu
  • Systém rýchleho vrátenia – vrátenie preplatku zrážkovej dane v stanovenej lehote

Smernica bude zároveň umožňovať členským štátom zachovať si súčasné postupy (neuplatňovať zrýchlené postupy vybavovania) za predpokladu, že majú lokálny komplexný systém úľavy pri zdroji a nízky podiel trhovej kapitalizácie.

Štandardizované podávanie správ finančných sprostredkovateľov - Smernica stanovuje finančným sprostredkovateľom štandardizované oznamovacie povinnosti prostredníctvom národných registrov, ktoré budú prístupné na Európskom portáli certifikovaných finančných sprostredkovateľov.

Smernica bude po ukončení legislatívneho procesu zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú povinné ju implementovať do 31. decembra 2028 a následne sa vnútroštátne pravidlá budú uplatňovať od 1. januára 2030.

Detailnejšie informácie si môžete prečítať v EU Tax Flash, ktorý pripravili naši kolegovia z KPMG EU Tax Centre.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať