Späť na články

Prehľad zmien v postupoch účtovania

Zmeny v postupoch účtovania reagujú na nové pravidlá v premenách obchodných spoločností a družstiev. Pripravili sme súhrn niekoľkých zmien, ktoré ovplyvnia spôsob vášho účtovania.

Dňa 15. marca 2024 nadobudla účinnosť novela opatrenia MF SR z 29. februára 2024, ktorou sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len ako postupy účtovania). Oznámenie o vydaní opatrenia bolo uverejnené pod číslom 37/2024 Z. z. v Zbierke zákonov a pod číslom 4/2024 vo Finančnom spravodajcovi.

V opatrení boli zapracované zmeny, ktoré vyvolal zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej len ako zákon o premenách) a následná novela zákona o účtovníctve.

Väčšina zmien a doplnení v postupoch účtovania súvisí s novým inštitútom čiastočného rozdelenia – odštiepenia.

Na rozdiel od doteraz platnej právnej úpravy, kedy pri rozdelení rozdeľovaná účtovná jednotka zanikala bez likvidácie, pri odštiepení účtovná jednotka nezaniká.

Zavedenie nového inštitútu odštiepenia vyvolalo potrebu upraviť súvisiace ustanovenia postupov účtovania, napríklad:

  • ustanovenia § 26 sa dopĺňajú o odštiepenie, pričom princíp oceňovania majetku a záväzkov ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu a účtovanie oceňovacích rozdielov sa nemení. T. j. reálnou hodnotou sa oceňuje aj majetok a záväzky, ktoré sa týkajú odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky, s výnimkou prípadov, ak právny nástupca nie je slovenskou účtovnou jednotkou.
  • ustanovenia § 37 týkajúce sa úpravy hodnoty goodwillu/záporného goodwillu sa dopĺňajú o odštiepenie.
  • dopĺňa sa účtovanie goodwillu pri zlúčeni, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke pri:
  • rozštiepení zlúčením, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke a
  • odštiepení zlúčením, ak účtovná jednotka rozdeľovaná odštiepením má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke.
  • upravuje sa vykazovanie rozdielov z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov v otváracej súvahe nástupníckej spoločnosti,
  • dopĺňajú sa ďalšie legislatívno-technické úpravy, ktoré sa týkajú novej terminológie podľa zákona o premenách.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok