Dane
28. 6. 2023

Ste pripravení na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania?

Daňová uznateľnosť služieb, ktoré sú poskytované skupinou je často predmetom preverovania zo strany správcu dane. Viete, aké kroky netreba podceniť, aby vás prípadná daňová kontrola nezastihla nepripravených?

Martin Zima
Petra Bohovičová

V prípade daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie sa v praxi stretávame s tým, že správca dane často detailne preveruje náklady na služby prijaté od iných spoločností v rámci skupiny. Z našich skúseností vyplýva, že daňovníci v čase daňovej kontroly nemajú k dispozícii dostatočné podklady na preukázanie, že boli splnené základné podmienky daňovej uznateľnosti. Dôsledkom sú často významné dodatočné daňové doruby.

Toto sú z našich skúseností najčastejšie príčiny:

  • Služba predstavuje nehmotný ekonomický statok. Spotrebúva sa v momente, keď je vykonaná/poskytnutá. Vzhľadom na tento charakter je preto z objektívnych dôvodov náročnejšie preukázať jej vykonanie v porovnaní s dodaním hmotného statku, napr. tovaru, strojového vybavenia, atď.
  • Daňovníci si v dostatočnej miere nevedú evidenciu. Existencia faktúry prípadne aj zmluvy nemusia nepredstavovať dostatočný dôkaz.
  • Predmetom daňovej kontroly bývajú už uzatvorené obdobia, často päť, niekedy aj viac rokov spätne dozadu. Vzhľadom na tak veľký časový odstup vznikajú rôzne komplikácie, napr. nie je možné sa už dopracovať k predmetným podkladom, osoby zaangažované v čase prijatia služby už v čase daňovej kontroly nie sú zamestnancami daňovníka. Dodávateľ služby tiež nemusí byť schopný situácii napomôcť z podobných dôvodov, prípadne už nemusí existovať vôbec.
  • Často je však príčinou aj to, že dôkazné bremeno je neúmerne zo strany správcu dane presúvané na daňovníka v rozpore so zákonom.

Medzi podmienky daňovej uznateľnosti, ktoré správca dane preveruje patria:

  • Vie daňovník preukázať, že služba bola reálne poskytnutá? Správca dane v praxi vyžaduje okrem zmlúv a faktúr najmä dôkazy ako sú výstupy z poskytovaných služieb (napr. správy, posudky, odporúčania), pracovné výkazy, zápisy zo stretnutí, e-mailová komunikácia a pod.
  • Vie daňovník preukázať, že takto poskytnutá služba priniesla daňovníkovi úžitok a ako súvisí s jeho podnikateľskými aktivitami?
  • Vie daňovník preukázať, že cena služby je trhová v zmysle pravidiel transferového oceňovania? V prípade uplatnenia metódy zvýšených nákladov, ktorá sa často pri oceňovaní služieb využíva je nutné preukázať nielen to, že výška ziskovej prirážky je trhová, ale aj samotnú nákladovú základňu a spôsob jej alokácie medzi jednotlivých prijímateľov služby v rámci skupiny.

K danej problematike bolo vydaných niekoľko súdnych rozsudkov na Slovensku, ako aj v Českej republike, ktoré obsahujú napríklad nasledovné závery:

  • Samotné faktúry nie sú dostatočným dôkazom na preukázanie dodávok tovaru a poskytnutia služieb bez dodatočných dôkazov potvrdzujúcich ich reálne plnenie.
  • Podmienkou uznateľnosti nákladov je bezprostredná súvislosť s podnikateľskou činnosťou a súvis s príjmami.
  • Ak sú v skupine závislých osôb alokované náklady podľa určitého kľúča, je nutné doložiť podklady k tomuto kľúču za celú skupinu, teda nie iba náklady alokované daňovníkovi.

Na záver zdôrazňujeme, že daňovník musí v prvom rade uniesť dôkazné bremeno, t.j. preukáže, že služby skutočne prijal a priniesli mu úžitok. Samotná transferová cena je predmetom skúmania až následne. Podľa našich skúseností majú daňovníci často problém už s prvým krokom a tak správca dane počas daňovej kontroly v mnohých prípadoch k preverovaniu transferovej ceny ani nepristúpi a posúdi náklad v plnej výške ako daňovo neuznateľný.

Neváhajte osloviť našich odborníkov skôr, než si daňový úrad vyžiada transferovú dokumentáciu. Radi vám pomôžeme a pozrieme sa na vaše transakcie so závislými osobami.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign