Späť na články

Vládny balík zvyšovania daní a odvodov je schválený

Vládny balík na zlepšenie stavu verejných financií bol napriek snahám opozície a dlhotrvajúcim rokovaniam 19. decembra 2023 schválený v NRSR. Prinesie nám zvýšenie daní aj odvodov už od začiatku roka 2024.

Ak novelu podpíše prezidentka, od budúceho roka nám prinesú nasledovné zmeny.

Zákon o dani z príjmov

  • Zvýšenie sadzby dane FO na dividendy

Sadzba dane FO na podiely zo zisku (dividendy) sa mení zo 7% na 10 % zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024. Oproti pôvodnému vládnemu návrhu poslanci posunuli zvýšenie sadzby o rok- t.j. až na zisky z roku 2024 a odstránili tak možnú retroaktivitu. Na zisky roka 2023 a skoršie roky sa bude naďalej uplatňovať 7% sadzba dane.

Rovnako sa zvyšuje sadzba dane vyberaná zrážkou pri výplate dividend zo 7% na 10%.

  • Zrušenie viacerých oslobodení od dane

Novela ruší oslobodenia fyzických osôb pri predaji cenných papierov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu po 3 rokoch od ich nadobudnutia, oslobodenia pri predaji podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným a tiež oslobodenia pre použitie virtuálnej meny, ktoré plánovala predošlá vláda zaviesť od 1. januára 2024. Napriek nejasnému zneniu prechodného ustanovenia k oslobodeniam, vláda plánuje ponechať oslobodenie cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po roku držby bez zmeny.

  • Zvýšenie hranice príjmov pre mikrodaňovníkov

Maximálna suma zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka pre uplatňovanie 15% sadzby dane sa zvyšuje na 60 000 Eur.

  • Minimálna daň pre PO

Zavádza sa minimálna daň pre tie právnické osoby, ktorých vypočítaná daňová povinnosť nedosiahla zákonom stanovenú minimálnu daň:

  • ak PO nepresiahla príjmy 50 000€, minimálna daň bude vo výške 340€
  • ak sú príjmy 50 000€ - 250 000€, minimálna daň bude 960€
  • ak sú príjmy viac ako 250 000€, ale menšie ako 500 000€, daň bude 1 920€
  • ak budú príjmy viac ako 500 000€, minimálna daň bude 3 840€

Budú však možné určité úľavy a výnimky, napr. ak daňovník zamestnáva minimálne 20% osôb so zdravotným postihnutím, táto minimálna daň sa znižuje na polovicu. Na novú PO sa v roku kedy vznikla minimálna daň nevzťahuje. Zároveň sa zavádza možnosť zápočtu zaplatenej minimálnej dane v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. 

Poistné odvody

  • Zvýšenie zdravotného poistenia

Sadzba zdravotného poistného pre zamestnávateľov sa od začiatku roka zvyšuje z 10% na 11% (resp. z 5% na 5,5%, ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím). Zdravotné odvody sa tak stanú ešte vyššie v porovnaní s okolitými krajinami. Čistá mzda zamestnanca sa síce nezmení, no náklady na zamestnávanie sa spoločnostiam výrazne zvýšia.

Rovnako sa zvyšuje aj sadzba poistného pre SZČO, samoplatiteľov a poistencov štátu zo 14% na 15% (pre osoby so zdravotným postihnutím sa mení zo 7% na 7,5%).

  • Zníženie odvodov do druhého piliera

Príspevky do druhého piliera sa znížia zo súčasných 5,5% na 4%, čím vláda plánuje získať dodatočné prostriedky napr. na výplatu súčasného 13. dôchodku.

Ostatné zmeny

Balík obsahuje ďalšie významné zmeny napr. mimoriadny odvod pre banky, zvýšenie sadzby DPH na alkoholické nápoje v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %, či zrušenie dňa pracovného pokoja 1. septembra. Od 1. februára 2024 sa tiež zvýši spotrebná daň na tabak a tabakové výrobky.

Zmeny sú širokého záberu a dopady pre daňovníkov sú významné. Spoločnostiam bohužiaľ ostáva veľmi málo času pripraviť sa na zmeny, ktoré sa ich dotknú. V prípade, že potrebujete pomôcť, budeme Vám k dispozícii.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok