Späť na články

Najčastejšie otázky k daňovému priznaniu fyzických osôb za rok 2023

Ako sa vyhnúť bežným chybám v daňových priznaniach? V prípade daní môže aj malá chyba viesť k veľkým problémom. Zistite, na ktoré podrobnosti si dávať pozor pri príprave daňového priznania fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023.

Ako zistím, či musím za rok 2023 podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je povinný podať daňovník – fyzická osoba, ktorá dosahovala zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 461,41 €. Nepatria sem príjmy zdaňované zrážkovou daňou, ak je vybraním tejto dane splnená daňová povinnosť (napríklad príjmy vo forme úroku na slovenskom sporiacom účte) a tiež príjmy oslobodené od dane.

Povinnosť podať daňové priznanie má aj daňovník, ktorý vykazuje daňovú stratu.

Daňovník s príjmami len zo závislej činnosti zo zdrojov na Slovensku môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak v zákonnej lehote do 15. februára 2024 takýto daňovník požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, daňové priznanie podať nemusí.

Nezabúdajte na povinnosť podať daňové priznanie pri zahraničných príjmoch, kde bola zrazená zahraničná daň, napr. dividendy zo zahraničia, príjmy z „ETF“ fondov a pod.

Môžem podať daňové priznanie, aj keď nemám povinnosť ho podať?

Áno, daňové priznanie podať môžete, aj keď vám nevzniká povinnosť.

Daňové priznanie sa práve oplatí podať napríklad v situáciách:

 • ak ste počas roka 2023 dosahovali len príjmy zo závislej činnosti, ktoré nepresiahli 2 461,41 €, nepožiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a zároveň vám boli z týchto príjmov počas roka strhnuté preddavky na daň – pravdepodobne vám vznikne preplatok na dani.
 • ak ste počas roka 2023 dosahovali len príjmy zo závislej činnosti, a teda by ste mohli požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale chcete si uplatniť daňový bonus na dieťa, a váš základ dane nepostačuje na plnú výšku daňového bonusu – viac informácií nájdete v našom predchádzajúcom článku.

Do kedy musím podať priznanie k dani z príjmov za rok 2023 a zaplatiť daň?

Lehota na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 pripadá vďaka veľkonočným sviatkom na 2. apríl 2024.

V rovnakom termíne je splatná aj vaša daň na úhradu (výnimkou je len situácia, ak vám daňový úrad zatiaľ neoznámil a do lehoty na podanie daňového priznania neoznámi váš „osobný účet daňovníka“).

Môžem si lehotu na podanie priznania / zaplatenie dane predĺžiť?

Ak potrebujete viac času na spracovanie svojho daňového priznania, lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť. Máte nasledovné možnosti:

 • o 1, 2 alebo 3 mesiace si lehotu môže predĺžiť každý daňovník,
 • o 4, 5 alebo 6 mesiacov si lehotu môže predĺžiť daňovník, ktorý je slovenským daňovým rezidentom a zároveň dosahoval zdaniteľné príjmy, ktoré sú zdaňované v zahraničí, a teda bude prostredníctvom slovenského daňového priznania zamedzovať dvojitému zdaneniu.

Podmienkou pre predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je podanie oficiálneho oznámenia o predĺžení lehoty (na predpísanom tlačive) správcovi dane do 2. apríla 2024.

Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania je predĺžená aj lehota na zaplatenie dane.

Upozorňujeme, že lehotu, ktorá už raz bola predĺžená, nie je možné predĺžiť (neskoré podanie priznania bude sankcionované).

Aké prílohy musím podať k daňovému priznaniu?

K vášmu daňovému priznaniu bude zrejme potrebné priložiť niektorú z nasledovných príloh:

 • Kópia potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa / zamestnávateľov.
 • Kópie rodných listov / v určitých prípadoch aj kópiu potvrdení o návšteve školy detí, na ktoré si v priznaní uplatňujete daňový bonus. Ak ste rodné listy predkladali už s priznaním podaným v predošlých rokoch, tento rok ich kópie prikladať nemusíte.
 • Kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie, ak si uplatňujete tento daňový bonus.
 • Kópia potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ak si želáte v daňovom priznaní poukázať nie 2% ale 3% vašej dane vybranej neziskovej organizácii.
 • Kópia potvrdenia o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ak si v priznaní uplatňujete príslušnú nezdaniteľnú časť základu dane.

Akým spôsobom mám podať daňové priznanie?

Ak nie ste osobou, ktorá má povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR elektronicky, môžete svoje daňové priznanie podať nasledovne:

 • poštou (odporúčame využiť doporučenú zásielku, prípadne zásielku s doručenkou)
 • osobne v podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu na Slovensku
 • elektronicky – ak ste sa dobrovoľne dohodli s daňovým úradom na elektronickom doručovaní (máte uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní)

Osoby povinné komunikovať so správcom dane elektronicky musia svoje daňové priznanie podať elektronicky cez portál Finančnej správy SR.

Ako môžem darovať 2% / 3% dane vybranej neziskovej organizácii?

Ak podávate daňové priznanie, „Vyhlásenie" o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je súčasťou tlačiva daňového priznania. Preto pozor, platí preň teda lehota pre podanie daňového priznania (2. apríl 2024 alebo predĺžená lehota) a nie lehota, ktorá platí pre zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane (30. apríl 2024).

Zoznam oprávnených prijímateľov si viete preveriť cez stránku www.notar.sk. Minimálna výška dane, ktorú môžete poukázať vybranej neziskovej organizácii je 3 €.

Aké sú najčastejšie chyby pri podávaní daňových priznaní?

 • Slovenský daňový rezident neuvedie vo svojom daňovom priznaní príjmy, ktoré dosahoval a zdaňoval v zahraničí (napríklad úroky z účtu vedeného v zahraničí alebo dividendy plynúce zo zahraničia).
 • Výnosy z ETF obvykle nespĺňajú definíciu dividendy, je teda potrebné ich zdaňovať inak.
 • Príjem za prácu vykonanú z „homeoffice“ v zahraničí, kde žije rodina daňovníka, je potrebné zdaňovať v zahraničí.
 • Príjem za prácu vykonanú pre zahraničného zamestnávateľa z „homeoffice“ na Slovensku, kde žije rodina daňovníka, je potrebné zdaňovať na Slovensku.
 • Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti nesprávne aplikuje výdavky, ktoré si môže pri tomto príjme odpočítavať.
 • Daňový bonus na deti uplatňovaný oboma rodičmi.

Skúsenosti daňových úradov ukazujú, že daňovníci sa pri podávaní daňového priznania často dopúšťajú chýb. Tie môžu byť príčinou spochybnenia daňového priznania, prípadne finančných sankcií. Ak by ste potrebovali pomôcť s prípravou vášho slovenského daňového priznania, neváhajte sa na nás obrátiť. Komplexne posúdime vašu daňovú situáciu, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok