Späť na články

Daňovník má možnosť získať vyšší daňový bonus na deti, ako mu dovolí jeho základ dane

Viete, ako postupovať pri uplatnení daňového bonusu na deti, ak základ dane daňovníka nestačí na najvyššiu možnú výšku daňového bonusu?

Ako sme už informovali v novembrových daňových novinkách, Finančné riaditeľstvo SR vydalo dňa 23. novembra 2023 usmernenie k výpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa pri posúdení čiastkového základu dane druhého z rodičov.

Usmernenie Finančného riaditeľstva SR vyšlo v čase, keď sa daňovníci začínajú pripravovať na sezónu podávania daňových priznaní za rok 2023. Prišlo teda akurát včas, aby vysvetlilo spôsob uplatňovania daňového bonusu na deti v najvyššej možnej výške, ak základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje daňový bonus, nie je dostačujúci na plnú výšku daňového bonusu.

Čo už vieme:

Daňový bonus na dieťa je v rokoch 2023 a 2024 určený v maximálnej výške:

 • 140 eur (mesačne) na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku
 • 50 eur (mesačne) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov veku.

Zároveň sa už nesleduje minimálna výška príjmu daňovníka, avšak je určená maximálna výška daňového bonusu, ktorý si môže daňovník uplatniť, a táto sa odvíja od výšky základu dane z aktívnych príjmov (ďalej len „vymedzený základ dane“) tohto daňovníka. Preto v praxi môže nastať situácia, kedy má napríklad daňovník-zamestnanec počas roka u svojho zamestnávateľa uplatňovaný daňový bonus na deti v nižšej výške, ako je 50/140 eur, pretože má nízky vymedzený základ dane u tohto zamestnávateľa.

Zákon o dani z príjmov (v paragrafe 33 ods. 8) prináša daňovníkovi možnosť navýšiť jeho základ dane z aktívnych príjmov o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, čím dosiahne uplatnenie vyššej, prípadne plnej výšky daňového bonusu za celé zdaňovacie obdobie.

Čo nájdeme v usmernení:

 • Usmernenie zdôrazňuje to, čo hovorí už Zákon o dani z príjmov, že uplatnenie zvýšeného základu dane je možné len cez podanie daňového priznania daňovníka (nie je teda možné cez ročné zúčtovanie dane daňovníka spracované jeho zamestnávateľom).
 • Daňovník uplatňujúci si daňový bonus môže svoj vymedzený základ dane navýšiť o vymedzený základ dane iba jednej z ďalších oprávnených osôb (aj, ak je oprávnených osôb viac).
 • Pre zdaňovacie obdobie roka 2023 je upravené tlačivo daňového priznania fyzickej osoby typu A aj typu B – III. Oddiel, aby bolo možné zaznamenať údaje potrebné pre správne uplatnenie nároku na daňový bonus, napr.:
  • osobné údaje druhej oprávnenej osoby,
  • mesiace, za ktoré sa daňový bonus môže uplatniť pri druhej oprávnenej osobe,
  • výška vymedzeného základu dane druhej oprávnenej osoby, atď.
 • Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na dieťa už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodí alebo začne sústavnú prípravu na budúce povolanie. Ak druhá oprávnená osoba splní podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus len časť zdaňovacieho obdobia, daňovník uplatňujúci si daňový bonus môže svoj základ dane navýšiť len za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky u druhej oprávnenej osoby.
 • Kópia dokladu preukazujúceho vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá má príjmy len zo závislej činnosti, je prílohou priznania daňovníka uplatňujúceho si daňový bonus (napríklad kópia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní dane druhej oprávnenej osoby, kópia potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti druhej oprávnenej osoby). Ak druhá oprávnená osoba podáva daňové priznanie na území SR, toto nie je prílohou daňového priznania daňovníka uplatňujúceho si daňový bonus – správca dane si potrebné údaje preverí priamo z podaného daňového priznania druhej oprávnenej osoby.
 • Ak daňovník uplatňujúci si daňový bonus v čase podania daňového priznania nevie preukázať výšku vymedzeného základu dane druhej oprávnenej osoby, postup navýšenia svojho vymedzeného základu dane neuplatní. Daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie svojho daňového priznania. Prípadne môže podať svoje daňové priznanie v zákonnej lehote bez navýšenia základu dane a neskôr, keď doklad o príjmoch druhej oprávnenej osoby už bude k dispozícii, môže tento daňovník podať dodatočné daňové priznanie a nárok na daňový bonus zodpovedajúco upraviť.
 • Usmernenie ďalej poskytuje podrobné príklady na posúdenie splnenia podmienok pre uplatnenie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou v rôznych životných situáciách.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok