Späť na články

Novinky v oblasti európskeho sociálneho a zdravotného poistenia

Ďalšie EÚ krajiny reagujú na súčasné trendy v oblasti cezhraničnej práce na diaľku. Vyvíja sa aj oblasť sociálneho zabezpečenia vo vzťahoch s Veľkou Britániou.

Rámcová dohoda pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telework) – nové signatárske krajiny

Ako sme už informovali v našom predchádzajúcom článku, Slovensko sa hneď v začiatkoch pridalo ku krajinám, ktoré podpísali Rámcovú dohodu pre aplikáciu článku 16 (1) Nariadenia (ES) č. 883/2004 pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telepráci). Pre nasledovné krajiny sa táto Rámcová dohoda pri bilaterálnych situáciách práce na diaľku aplikuje už od 1.7.2023:

 Belgicko  Nemecko
 Česká republika  Nórsko
 Fínsko  Poľsko
 Francúzsko  Portugalsko
 Holandsko  Rakúsko
 Chorvátsko  Slovenská republika
 Lichtenštajnsko  Španielsko
 Luxembursko  Švajčiarsko
 Malta  Švédsko


Dňa 1. septembra 2023 sa k vyššie uvedeným krajinám pridalo aj Slovinsko. Od 1. januára 2024 patrí medzi signatárske krajiny aj Taliansko.

Dohovor o koordinácii sociálneho zabezpečenia medzi Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska – účinný od 1. januára 2024

Po Brexite sa na pracovníkov pohybujúcich sa medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom prestalo aplikovať Nariadenie ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Aby práca v týchto krajinách mala čo najmenší negatívny dopad na ľudí, Veľká Británia a Európska únia uzavreli (s platnosťou od 1. januára 2021) Protokol o koordinácii sociálneho zabezpečenia, ktorý podľa situácie pracovníka určí, v ktorej krajine má prispievať na sociálne zabezpečenie.

Tento Protokol sa však vzťahuje len na vzťahy medzi Veľkou Britániou a krajinami Európskej únie. Na vzťahy medzi Veľkou Britániou a Islandom, Nórskom alebo Švajčiarskom sa uplatňovali vzájomné bilaterálne zmluvy (zmluva medzi Lichtenštajnskom a Veľkou Britániou ani neexistuje). Každá z týchto zmlúv má iné podmienky. Preto vznikla potreba upraviť aj pravidlá pre sociálne zabezpečenie pri pohyboch medzi Veľkou Britániou a krajinami EEA a EFTA.

30. júna 2023 bol preto medzi Veľkou Britániou a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) uzatvorený dohovor, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre určenie systému sociálneho zabezpečenia, do ktorého osoba pracujúca v týchto krajinách povinne spadá. Dohovor1 vstúpil do platnosti od 1. januára 2024. Na vzťahy medzi Švajčiarskom a Veľkou Britániou sa aj naďalej aplikujú ustanovenia bilaterálnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito krajinami.

Ak by ste potrebovali posúdiť, čo to znamená pre vašich zamestnancov pracujúcich zo zahraničia, sme radi k dispozícii. Taktiež ponúkame školenia k možným daňovým a odvodovým dopadom pri práci zo zahraničia, ako aj nastavovanie interných smerníc.

 

1Convention on Social Security Coordination between Iceland, Liechtenstein, Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [MS No.7/2023] 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok