Späť na články

Pripravuje sa zákon o dani z poistenia

Návrh zákona o dani z poistenia, ktorý je súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, je už medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a nahradí v súčasnosti platný 8-percentný odvod z prijatého poistného v odvetví neživotného poistenia, ktorý sa podľa MF SR javí ako nesystémové a neefektívne opatrenie s viacerými aplikačnými problémami.

Na základe navrhovaného znenia zákona však predmetom dane z poistenia má byť nielen poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ale aj v odvetviach životného poistenia, za podmienky, že je poisťované riziko umiestnené v tuzemsku.

V prípade väčšiny odvetví neživotného poistenia sa navrhuje uplatňovať 8-percentná sadzba dane. Pokiaľ ide o odvetvia životného poistenia, podľa návrhu sa má uplatňovať nižšia sadzba dane, a to na úrovni 2 % a 3 %. Produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy II. a III. piliera dôchodkového zabezpečenia by mali byť od dane oslobodené.

Navrhované znenie zákona pripúšťa, aby osobou povinnou platiť daň nebol len samotný poisťovateľ, ale v špecifických prípadoch aj osoba, ktorá zaplatila poistné.    

Zdaňovacím obdobím by mal byť kalendárny štvrťrok a lehota na podanie daňového priznania je navrhovaná na koniec mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia.

Predpokladaná účinnosť zákona je od 1. októbra 2018. V súlade s prechodnými ustanoveniami sa daň z poistenia uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 30. septembri 2018 a platba poistného bola prijatá alebo zaplatená po 30. septembri 2018.

O ďalších krokov legislatívneho procesu vás budeme informovať. 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok