Späť na články

Reportovanie v oblasti udržateľnosti podnikov prináša nové povinnosti

Novela zákona o účtovníctve upravuje povinnosti subjektov v súvislosti so Správou o udržateľnosti.

Dňa 24. apríla 2024 parlament schválil očakávanú novelu zákona o účtovníctve, ktorej najväčšie zmeny sa týkajú najmä transformácie Smernice Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2022/2464, týkajúcej sa vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov (ďalej ako CSRD smernice) do lokálneho zákona. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024. O schválení novej smernice na európskej úrovni sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku.

Okrem iného novela zákona zareagovala na vplyv inflácie v posledných obdobiach a transformovala do lokálneho zákona aj ďalšiu smernicu EÚ upravujúcu veľkostné kritériá podnikov, čím odbremenila niektoré spoločnosti od administratívnej záťaže súvisiacej s prípravou Správy o udržateľnosti. Veľkostné kritériá pre účely Správy o udržateľnosti sa prvýkrát použijú za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023.

Kde sa budú informácie uvádzať

Správa o udržateľnosti bude súčasťou osobitne označenej časti výročnej správy, ktorá bude zahŕňať aj výrok audítora k uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

Vykazované informácie

Spoločnosti musia v Správe o udržateľnosti, ktorej súčasťou sú informácie potrebné na pochopenie vplyvu účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti uvádzať okrem iného aj plány a ciele v krátkodobom a dlhodobom horizonte smerujúce k obmedzeniu globálneho otepľovania a dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050. Pri príprave Správy o udržateľnosti spoločnosti musia dodržiavať štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti, takzvané ESRS štandardy.

Obdobia vykazovania a prvé vykazujúce spoločnosti

Prvé vykazované obdobie bude pre prvé spoločnosti začínať 1. januára 2024 a teda prvá Správa o udržateľnosti bude pripravovaná za rok 2024. Medzi prvé spoločnosti, ktoré budú Správu o udržateľnosti pripravovať patria banky okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovne, poisťovne okrem zdravotných poisťovní, emitenti cenných papierov spĺňajúci veľkostné kritériá a prekračujúci počet zamestnancov 500.

Ďalšou, počtovo významnejšou skupinou spoločností, ktoré budú Správu o udržateľnosti pripravovať, budú účtovné jednotky spĺňajúce aspoň dve z veľkostných kritérií:

  1. celková suma majetku presiahla 25 mil. eur,
  2. čistý obrat presiahol 50 mil. eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250

Pre tieto spoločnosti bude prvé vykazované obdobie začínať 1. januára 2025 a teda budú pripravovať Správu o udržateľnosti za rok 2025.

Postupne sa povinnosť pripravovať Správu o udržateľnosti rozšíri aj na ďalšie spoločnosti. Malé a menej zložité spoločnosti budú môcť uplatniť zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Oslobodenie od prípravy Správy o udržateľnosti

Dcérske spoločnosti majú možnosť uplatniť si výnimku a nepripravovať Správu o udržateľnosti, ak sú zahrnuté do konsolidovanej Správy o udržateľnosti a sú splnené informačné povinnosti v účtovnej závierke nevykazujúcej spoločnosti.

Dcérske spoločnosti si môžu uplatniť výnimku tiež v prípade, že konsolidovanú Správu o udržateľnosti pripravuje materská spoločnosť mimo územia Európskej únie, ak je táto Správa pripravená v súlade so smernicou o udržateľnosti a štandardami ESRS.

Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti môže uplatniť aj subjekt verejného záujmu, okrem emitentov cenných papierov spĺňajúcich veľkostné kritériá.

Audit Správy o udržateľnosti

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti, je povinná zabezpečiť, aby jej vykazovanie podliehalo uisteniu audítorom, ktorý môže byť aj iný ako ten, ktorý vykonáva audit v tejto účtovnej jednotke, avšak tento audit môže vykonať len audítor, ktorý má oprávnenie vykonávať audit v oblasti udržateľnosti. Správa o udržateľnosti podlieha uisteniu od prvého obdobia vykazovania týchto informácií.

Spoločnosti sa preto musia začať pripravovať dostatočne v predstihu, aby prvotné vykazovanie úspešne a načas zvládli.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať