Dane
20. 10. 2019

Povinná výmena informácií pre daňové subjekty a sprostredkovateľov

V súlade so smernicou EÚ o povinnej výmene informácií (DAC6), slovenský parlament v septembri schválil novelu zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, ktorá implementuje DAC6. Uvedená novela bola publikovaná v Zbierke zákonov dňa 15. októbra 2019 pod číslom 305/2019 Z.z. Príslušné ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. júla 2020. Daňové subjekty alebo sprostredkovatelia budú príslušnému úradu musieť oznamovať cezhraničné transakcie, ktoré naplnia charakteristické znaky určené DAC6. Sprostredkovateľmi sú zjednodušene poradcovia daňových subjektov v súvislosti s danými transakciami.

Zuzana Blažejová

Povinná osoba bude musieť príslušnému úradu oznámiť kvalifikujúce sa opatrenia do 30 dní počnúc:

 • nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce vykazovaniu dostupné na implementáciu, alebo
 • nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu pripravené na implementáciu, alebo
 • keď bol uskutočnený prvý krok na implementáciu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu,

a to podľa toho, čo nastane skôr.

Povinná osoba zároveň musí každé tri mesiace predkladať príslušnému úradu správy o opatreniach, ak má od predloženia poslednej správy k dispozícii nové informácie podliehajúce oznamovaniu, a to do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli informácie predložené príslušnému orgánu.

Povinné osoby budú musieť do 31. augusta 2020 podať príslušnému úradu informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon na zavedenie vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Medzi informácie, ktoré povinná osoba bude musieť oznámiť príslušnému úradu, patria:

 • identifikačné údaje sprostredkovateľa a používateľa,
 • podrobné údaje o charakteristických znakoch,
 • obsah oznamovaného opatrenia,
 • deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia,
 • predpokladaná hodnota oznamovaného opatrenia,
 • podrobnosti o ustanoveniach právnych predpisov, ktoré sú využívané pri oznamovanom opatrení,
 • identifikácia členského štátu používateľa alebo používateľov a všetky ostatné členské štáty, na ktoré sa oznamované opatrenie môže vzťahovať,
 • identifikácia ďalšej fyzickej osoby alebo subjektu v rozsahu ktorom by sa ho oznamované opatrenie mohlo týkať,
 • iné údaje o sprostredkovateľoch, o používateľoch a o oznamovanom opatrení.

Príslušný úrad uloží povinnej osobe za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote pokutu do 30 000 eur, a to aj opakovane.

Slovenskí daňoví poradcovia, advokáti a v istom zmysle aj štatutárni audítori benefitujú z povinnosti zachovávať mlčanlivosť, preto oznamovacia povinnosť spadne na daňové subjekty, alebo v obmedzenom počte prípadov na sprostredkovateľov mimo Slovenska.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn