Späť na články

Nová bilaterálna zmluva s Rakúskom v oblasti sociálneho poistenia pre cezhraničnú „prácu na diaľku“

Zatiaľ, čo EÚ stále čaká, kým Správna komisia prinesie koordinované riešenie pre cezhraničnú „vzdialenú“ prácu, Slovensko a Rakúsko uzavreli rámcovú dohodu, na základe ktorej môže osoba vykonávajúca prácu na diaľku z krajiny svojho bydliska v rozsahu nepresahujúcom 40%, ostať krytá systémom sociálneho poistenia v krajine jej zamestnávateľa.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) a Spolkové ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republiky podpísali dňa 2. marca 2023 Rámcovú dohodu o aplikácii článku 16 (1) Nariadenia (ES) č. 883/2004 na situácie týkajúce sa zvyčajnej cezhraničnej práce na diaľku (telepráce). Táto dohoda vstúpi do platnosti 1. júna 2023.

Rámcová dohoda sa aplikuje len medzi Slovenskom a Rakúskom. Registrované sídlo zamestnávateľa, kde sa práca zvyčajne vykonáva, musí byť umiestnené na Slovensku alebo v Rakúsku, pričom bydlisko zamestnanca musí byť v druhej z týchto krajín. Termín „zvyčajná cezhraničná práca na diaľku“ pokrýva závislú činnosť vykonávanú za nasledovných podmienok:

  • osoba zvyčajne vykonáva závislú činnosť pravidelne a pre toho istého zamestnávateľa,
  • práca je vykonávaná tak v štáte, kde má zamestnávateľ umiestnené svoje sídlo (kde sa tá istá práca vykonáva za bežných podmienok) ako aj v štáte bydliska zamestnanca, obvykle v domácom prostredí, a
  • práca sa vykonáva za využitia informačných technológií, ktoré zabezpečujú napojenie na pracovné prostredie zamestnávateľa za účelom plnenia úloh pridelených zamestnancovi zamestnávateľom.

Jednotlivec nesmie vykonávať žiadne vedľajšie zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Rovnako nesmie do situácie vstupovať žiadny prvok tretej krajiny.

Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva cezhraničnú prácu na diaľku, má (na základe žiadosti) podliehať legislatíve tej krajiny, v ktorej je umiestnené registrované sídlo / miesto podnikania zamestnávateľa, kde sa práca vykonáva za bežných podmienok, za predpokladu, že je to v jej záujme a zároveň práca na diaľku v krajine bydliska nepresiahne 40% celkového rozsahu práce zamestnanca.

Aj v tejto situácii je potrebné získať potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve sociálneho poistenia (formulár A1).

V tejto súvislosti sa vynára množstvo praktických otázok spojených s Rámcovou dohodou. Na základe našej komunikácie s predstaviteľmi Ministerstva rozumieme, že Ministerstvo intenzívne pracuje na tom, aby mohlo v najbližších mesiacoch poskytnúť ďalšie informácie a inštrukcie. Informovali nás, že stále bude potrebné podávať na Ministerstvo žiadosť o udelenie výnimky v zmysle článku 16 Nariadenia (ES). Avšak, ak budú splnené podmienky výkonu „telepráce“ (práce na diaľku), čo sa zdokumentuje vyplnením špeciálneho dotazníka (ktorý vydá Ministerstvo), čas potrebný na udelenie výnimky sa citeľne skráti, nakoľko nebude potrebný súhlas zodpovednej inštitúcie druhej krajiny.

Rakúsko nedávno podpísalo podobné rámcové dohody aj s Českou republikou a Nemeckom – tieto vstúpili do platnosti od 1. marca 2023. Takisto má uzatvorenú rámcovú dohodu o telepráci aj Česká republika s Nemeckom. Na slovenskej strane Ministerstvo očakáva v blízkej budúcnosti uzavretie rámcových dohôd aj s ďalšími krajinami EÚ.

Ohľadom akéhokoľvek vývoja v tejto oblasti Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok