Späť na články

Neprehliadnite pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov

V NRSR bola počas septembrovej schôdze v prvom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku, ktorá prináša viaceré významné zmeny predovšetkým v oblasti transferového oceňovania. V rámci povinnej implementácie smernice ATAD tiež zavádza nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.

Medzi najzásadnejšie navrhované zmeny patrí:

  • spresnenie a bližšie zadefinovanie zahraničných závislých osôb, kontrolovaných transakcií a významných kontrolovaných transakcií.
  • doplnenie pravidiel pre určenie základu dane stálej prevádzkarne nerezidenta v súlade s metodikou OECD.
  • použitie mediánu (strednej hodnoty) pre účely úpravy základu dane v prípade, že ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nie sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu a nenachádzajú sa v intervale nezávislých hodnôt. Uvedené sa neuplatní ak daňovník preukáže, že vzhľadom na dané okolnosti existuje vhodnejšia úprava v rámci rozpätia nezávislých hodnôt.
  • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov u právnických osôb, ktoré implementuje EÚ smernicu ATAD, ktorej cieľom je obmedziť čisté úrokové náklady a zabrániť umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania (Slovensko v súvislosti s daňovou uznateľnosťou úrokov využíva prechodné obdobie do konca roka 2023). Nové pravidlo sa má vzťahovať na všetky právnické osoby (rezidentov aj nerezidentov), pričom ide o závislé aj nezávislé subjekty okrem dlžníkov, ktorými sú novelou vymedzené finančné inštitúcie, dlžníkov, ktorých závislymi osobami sú výlučne FO a okrem tých daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov v danom roku nepresiahne 3 mil. EUR. Čisté úrokové náklady prevyšujúce 30 % hodnoty tzv. daňovej EBITDA by pri uplatnení tohto pravidla predstavovali položku zvyšujúcu základ dane. Navrhované znenie zákona umožňuje prenos nevyčerpanej úrokovej kapacity do nasledujúcich zdaňovacích období, avšak pri zohľadnení uvedeného limitu 30% daňovej EBITDA.
  • doplnenie odkazu na metodológiu Smernice o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, ktorá sa považuje za významný zdroj pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania v praxi.
  • predloženie vypracovanej transferovej dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku (správca dane môže v prípade potreby vyžiadať slovenskú verziu v lehote do 15 dní od doručenia výzvy).

Predpokladaná účinnosť jednotlivých návrhov je 1. januára 2023, výnimku tvorí novelizované obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokových nákladov s účinnosťou od 1. januára 2024.

Vývoj legislatívneho procesu budeme aj naďalej pozorne sledovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok