Späť na články

Aké zmeny prináša novela Zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby od 1. januára 2023?

V NRSR bola počas aktuálnej schôdze schválená novela Zákona o dani z príjmov, ktorá prináša viaceré zmeny a spresnenia v oblasti dane z príjmov fyzických osôb.

Dve hlavné zmeny, ktoré novela Zákona o dani z príjmov prináša sa týkajú podmienok nároku a výšky daňového bonusu na deti a zmien v zdaňovaní dlhopisov.

Daňový bonus na deti

Od nového roka sa pri uplatňovaní daňového bonusu už nebude sledovať minimálna výška príjmu daňovníka. Po novom si môže uplatniť daňový bonus každý daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy (napr. zo zamestnania alebo živnosti).

Nárok na daňový bonus je však obmedzený výškou základu dane daňovníka. Maximálne si teda daňovník, ktorý má jedno dieťaťa, môže uplatniť daňový bonus do výšky 20% jeho základu dane. Pri viacerých vyživovaných deťoch sa toto percento pre daňovníka zvyšuje.  

Pre lepšiu prehľadnosť tieto limity sumarizujeme v nasledovnej tabuľke:

MicrosoftTeams-image (8)

Samotná výška daňového bonusu je (na základe prechodného ustanovenia) pre roky 2023 a 2024 stanovená nasledovne:

 1. 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
 2. 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku.

Od roku 2025 sa však suma daňového bonusu vracia na pôvodne zamýšľanú úroveň:

 1. 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 2. 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku.

Ďalšia zmena, ktorú novela prináša je možnosť navýšiť si základ dane o základ dane druhého rodiča, ak samotný daňovník nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého daňového bonusu. Túto možnosť môžu využiť aj daňoví nerezidenti. Tu si však treba dať pozor, že v takom prípade u oboch musí aspoň 90% ich celosvetových príjmov plynúť zo zdrojov na území Slovenska.

Novela vychádza v ústrety zamestnancom, ktorým zamestnávateľ priznal vyšší daňový bonus, na aký mali v skutočnosti nárok. V takom prípade daňovník takýto (nesprávne) priznaný daňový bonus nemusí vrátiť.

Zmeny v zdaňovaní korporátnych dlhopisov

Ďalšou oblasťou, v ktorej novela Zákona o dani z príjmov prináša od nového roku zmeny je zdaňovanie dlhopisov. Od 1. januára 2023 budú výnosy z dlhopisov, ktoré vyplácajú slovenskí daňoví rezidenti považované za zdroj príjmu na Slovensku a zdaňované zrážkovou daňou. To znamená, že zahraniční investori (FO aj PO) nemusia od slovenských emitentov, od ktorých nakúpili dlhopisy, dostať vyplatený celý kupónový výnos.

Výška zrazenej dane sa môže hýbať v rozmedzí od 0% do 19%, v extrémnych prípadoch až 35%. Táto výška závisí predovšetkým od toho, či má Slovensko s krajinou investora uzatvorenú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a akú výšku dane táto zmluva umožňuje. Emitenti dlhopisov by teda po novom mali jednotlivých investorov osloviť s požiadavkou na vydokladovanie daňovej rezidencie, aby emitenti vedeli, akú sadzbu dane pri výplate uplatniť.

Tieto nové administratívne povinnosti pre investorov môžu znížiť ich ochotu nakupovať dlhopisy slovenských emitentov (predovšetkým bánk).

Zákonodarca pri tejto novej úprave nestanovil žiadne časové obmedzenie jej platnosti. To znamená, že nový spôsob zdanenia sa od 1. januára 2023 vzťahuje aj na už emitované dlhopisy, pri nákupe ktorých investori s takýmto zdanením nepočítali.

Ostatné zmeny

Ďalšie zmeny, ktoré práve schválená novela Zákona o dani z príjmov prináša/spresňuje, predstavujú najmä tieto:

 • Po novom sú nepeňažné plnenia vo forme hodnoty ubytovania a dopravy súvisiace s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov oslobodené od dane z príjmov.
 • Novela rozširuje objem údajov v ročnom hlásení zamestnávateľa o meno, priezvisko a rodné číslo osoby, na ktorú zamestnanec uplatňuje daňový bonus.
 • Takisto sa menia povinnosti daňovníka pri registrácii k dani z príjmov:
  • Daňovník má po novom registračnú povinnosť, keď začína vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť alebo keď začína s prenájmom svojej nehnuteľnosti na území Slovenska (s výnimkou pozemku).
  • Daňovník má po novom oznamovaciu povinnosť v prípade, ak nastanú zmeny v jeho registrácii, najmä ak jeho daňová povinnosť zanikne.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok