Späť na články

Zosúladenie údajov obchodného registra prebehne (aj) automatizovane a bez poplatkov

Návrh novely zákona o obchodnom registri by mal zjednodušiť proces doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra.

Podľa platného zákona o obchodnom registri sú štatutárni zástupcovia osôb zapísaných v obchodnom registri povinní v lehote do 30. septembra 2022 doplniť požadované identifikačné údaje vo vzťahu k:

- spoločníkom;

- štatutárnym orgánom;

- vedúcim organizačných zložiek podnikov;

- prokuristom;

- členom dozorného orgánu;

- likvidátorom;

- správcom na výkon nútenej správy a ich zástupcom;

- vedúcim podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Platí tiež, že ak s najbližším návrhom na zápis zmeny podanom po 30. septembri 2021 nedôjde k zosúladeniu údajov (podnikateľ by napríklad navrhoval zapísať iba zmenu sídla spoločnosti), registrový súd naň nebude prihliadať.

S cieľom určitej automatizácie procesu Ministerstvo spravodlivosti SR v júli 2021 prišlo s legislatívnou iniciatívou a do Národnej rady SR predložilo novelu zákona o obchodnom registri (a zákona o súdnych poplatkoch), pričom cieľom má byť odbremenenie časti podnikateľov od vyššie uvedených administratívnych povinností.

V zmysle predloženého návrhu novely zákona o obchodnom registri Ministerstvo spravodlivosti ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie požadovaných identifikačných údajov a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).

Je zrejmé, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebude možné pri každom podnikateľovi. Preto v zmysle predloženej novely zákona o obchodnom registri registrový súd o automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podnikateľa oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle toto oznámenie do 31. mája 2022 platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a podnikateľ si zosúladenie bude musieť zabezpečiť sám – podaním návrhu na registrový súd.

V prípade schválenia návrhu zákona už toto podanie na registrový súd nebude podliehať zaplateniu súdneho poplatku.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať