Späť na články

Zamestnávanie cudzincov sa zjednoduší

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu prináša zmeny v zákone o pobyte cudzincov.

Parlament 17. apríla 2024 posunul do druhého čítania vládny návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a súvisiacich právnych predpisoch v oblasti zamestnávania cudzincov („Novela“), ktorej primárnym cieľom je transpozícia novej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania.

Novela prináša viaceré novinky, a to najmä z pohľadu zamestnávateľov a cudzincov uchádzajúcich sa o prechodný pobyt za účelom zamestnania na území Slovenskej republiky. Medzi najzaujímavejšie zmeny patrí napríklad:

  • Zatraktívnenie tzv. modrých kariet (vysokokvalifikovaného zamestnania) pre potreby trhu práce, a to napríklad prostredníctvom:
  1. uznania odbornej kvalifikácie (okrem vysokoškolského vzdelania) ako kritéria na vydanie modrej karty, čím rozširuje možnosti získania modrej karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, resp. odbornej praxe; alebo
  2. zníženie minimálnej výšky mzdy z 1,5-násobku na 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy;
  • Skrátenie lehoty správneho orgánu (policajného útvaru) na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zo súčasných 90 dní na 60 dní;
  • Zrušenie doterajšej povinnosti policajného útvaru vydávať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“;
  • Zníženie počtu príloh k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania (napr. finančné zabezpečenie pobytu sa bude musieť preukázať už len pred príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny);
  • Voľné pracovné miesta v prípade zamestnania vysokokvalifikovaného cudzinca sa môžu nahlasovať príslušnému Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v deň podania žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Priebeh legislatívneho procesu budeme naďalej pozorne sledovať a o finálnom znení predkladanej Novely vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať