Späť na články

Prehľad zmien v stavebných predpisoch a legislatíve

Zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatíva sa odkladajú aspoň o jeden rok. Súčasný stavebný zákon, ktorý mal byť po rokoch nahradený zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe tak ostáva v platnosti v časti dotýkajúcej sa výstavby aj naďalej. Nový zákon o územnom plánovaní nadobudol účinnosť v plánovanom termíne 1. apríla 2024.

Ako sme vás už informovali v našom predchádzajúcom článku, s účinnosťou od 1. apríla 2024 mal vstúpiť do platnosti nový zákon o výstavbe. Vzhľadom na potrebu dotiahnutia procesu implementácie a personálneho obsadenia nových stavebných úradov, tzv. Regionálnych úradov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu došlo k posunutiu termínu účinnosti novej stavebnej legislatívy do 1. apríla 2025.

Odloženie účinnosti novej stavebnej legislatívy zároveň prinieslo čiastočnú novelizáciu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V tomto článku vám prinášame prehľad niektorých zmien.

Zavedenie definície súboru stavieb

Novela stavebného zákona zavádza pojem „súbor stavieb“. Definuje ho nasledovne:

„Súborom stavieb je viac stavieb tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavba, ktorej funkcia určuje hlavný účel súboru stavieb.“

Z hľadiska procesu povoľovania súboru stavieb je potrebné pri stavbe súboru stavieb identifikovať jej hlavnú stavbu. Od nej sa bude odvádzať vecná príslušnosť stavebného úradu rozhodujúceho o celom súbore stavieb. V prípade, ak je v konaní o vydaní stavebného povolenia vecne príslušných viac stavebných úradov, rozhodovať bude stavebný úrad príslušný na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb.

Povoľovanie stavby pre nabíjacie stanice pre elektromobily

Novela stavebného zákona upravuje postup povoľovania nabíjacích staníc pre elektromobily, ktorý sa líši v závislosti od ich výkonu.

Nabíjacie stanice pre elektromobily do 25 kW sa považujú za drobné stavby, a preto na ich výstavbu bude postačovať ohlásenie drobnej stavby.

Naopak, ak celkový výkon nabíjacích staníc umiestnených v stavbe je viac ako 25 kW, na povolenie ich výstavby bude potrebné stavebné povolenie. Stavebné povolenie bude potrebné aj v prípade, ak by umiestnením ďalšej nabíjacej stanice v stavbe celkový výkon umiestnených nabíjacích staníc presiahol 25 kW.

Preskúmanie spôsobilosti stavby na jej užívanie

Nový proces preskúmania spôsobilosti stavby na jej užívanie alebo ako ju niektorí nazývajú amnestia pre čierne stavby, predstavuje možnosť legalizácie čiernych stavieb. Ide o obdobné konanie, s ktorým počíta i nová legislatíva účinná od roku 2025.

Na úspešný proces legalizácie nelegálnej stavby je potrebné splniť najmä nasledovné podmienky:

  • stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavba neohrozuje život,
  • vlastník stavby musí preukázať oprávnenie na užívanie stavebného pozemku,
  • stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov,
  • na vyžiadanie stavebného úradu vypracovať dokumentáciu skutkového stavu existujúcej stavby na účely jej kolaudácie.

Uvedené sa týka nelegálnych stavieb, čiže stavieb postavených bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, ktoré boli postavené v rozmedzí od 1. januára 1990 do 31. marca 2024.

Túto možnosť dodatočnej legalizácie nelegálnych stavieb môžu ich vlastníci využiť len v priebehu nasledujúcich piatich rokov, a to do 31. marca 2029.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať