Späť na články

Nové pravidlá pre obchodníkov a prevádzkovateľov e-shopov

V parlamente je aktuálne po prvom čítaní nová legislatíva týkajúca sa ochrany spotrebiteľa, ktorá so sebou prinesie viacero nových práv a povinností obchodníkov a prevádzkovateľov e-shopov vrátane povinnosti upraviť ich obchodné podmienky v súlade s novými pravidlami.

Zmena a zavedenie novej terminológie

Zavádza sa nový pojem „obchodník“, ktorým je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Pojem obchodník nahrádza doterajšie pojmy „predávajúci“ (používaný v zákone o ochrane spotrebiteľa) a „dodávateľ“ (používaný občianskym zákonníkom).

Nová legislatíva počíta aj so zavedením úplne nových pojmov, ktorými sú napríklad:

  • digitálny obsah - údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme (napr. elektronický katalóg produktov obchodníka);
  • digitálna služba - služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať, alebo pristupovať k údajom v digitálnej forme, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu s týmito údajmi (napr. vyhľadávač tovaru na webovej stránke obchodníka); a
  • vec s digitálnymi prvkami - akákoľvek hnuteľná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie (napr. USB nosič).

Nové informačné povinnosti prevádzkovateľov e-shopov

Prevádzkovatelia e-shopov budú po novom povinní informovať spotrebiteľov o funkčnosti veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby vrátane dostupných technických ochranných opatrení a taktiež o kompatibilite a interoperabilite týchto vecí.

Pod uvedením kompatibility a interoperability možno rozumieť situáciu, kedy obchodník prevádzkujúci e-shop ponúka na predaj napríklad USB nosič so zabezpečovacím softvérom na ochranu súborov (ako vec s digitálnymi prvkami) a bude musieť od výrobcu získať a následne spotrebiteľovi uviesť s akými inými softvérmi či hardvérmi (napr. počítače, smartfóny, počítačové softvéry) je USB nosič použiteľný, a to vrátane rozsahu jeho použiteľnosti.

Zodpovednosť obchodníkov pri chybe veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby

Nová právna úprava zavádza zodpovednosť obchodníka pri chybách digitálneho obsahu alebo digitálnej služby na dodanej veci. Obchodník bude zodpovedať za každú chybu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas dohodnutej doby, ktorá zároveň nesmie byť kratšia ako dva roky odo dňa dodania.

Obchodníci budú povinní informovať spotrebiteľov prostredníctvom manuálov a návodov o montáži (resp. inštalácii) veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby a taktiež budú zodpovedať za chybu vzniknutú pre nesprávnu montáž alebo inštaláciu, ak montáž alebo inštaláciu vykonal spotrebiteľ nesprávne pre nedostatky v návode resp. v manuáli.

Ochrana spotrebiteľa pred cenovou manipuláciou (nové pravidlá pri uvádzaní zliav)

Pri predaji zlacneného tovaru (napr. pri výpredajových akciách) bude obchodník v každom oznámení o znížení ceny povinný uviesť poslednú najnižšiu cenu tovaru za aspoň posledných 30 dní. Účelom je informovať spotrebiteľa o skutočnej výške poskytnutej zľavy.

Rozšírenie klamlivých konaní o marketing výrobkov dvojakej kvality

Podľa novej právnej úpravy sa za klamlivú praktiku bude považovať aj predaj tovaru, ktorý je rovnako označený na Slovensku ako v inom členskom štáte EÚ, hoci tento tovar bude mať podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti.

Ako príklad možno uviesť predaj čokolády rovnako označenej na Slovensku ako v Rakúsku, avšak čokoláda na Slovensku bude disponovať inými nutričnými hodnotami.

Predĺženie lehoty na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

V prípade uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou bude mať spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy až do 30 dní od jej uzavretia, na rozdiel od súčasnej 14 dňovej lehoty.

Výpočet výšky pokuty a jej zníženie

Novela mení spôsob výpočtu pokút za porušenie povinností podľa novej právnej úpravy.

Pokuty sa po novom budú ukladať a počítať v závislosti od obratu obchodníka za posledné účtovné obdobie. V prípade najzávažnejších porušení môže Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu uložiť obchodníkovi pokutu až do výšky 5 % jeho ročného obratu. Výpočet obratu môže zahŕňať aj obrat obchodníka vo všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých porušenie spôsobilo škodu kolektívnym záujmom spotrebiteľov.

Nové inštitúty zavádzajú aj opatrenia samo-nápravy protiprávneho konania a umožňujú zníženie sankcie za porušenie zákona, ak obchodník prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie pravidiel, odstráni následky svojho konania a odškodní poškodených spotrebiteľov.

Nové pravidlá uverejňovania a vyhodnocovania recenzií

Uverejnenie recenzií (hodnotenia produktov a služieb) na webe obchodníka so sebou prináša už aj povinnosť informovať o tom, či a akým spôsobom sa zabezpečuje autenticita hodnotení. Účelom je zamedzenie falošnej propagácie kvality ponúkaných produktov a služieb prostredníctvom vytvárania falošných recenzií.

V prípade, ak spotrebiteľ má možnosť v online rozhraní vyhľadávať produkty v ponuke rôznych obchodníkov pomocou kľúčového slova alebo frázy, bude musieť byť rovnako informovaný o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame.

Nová informačná povinnosť prevádzkovateľov online trhu

Pri inzercii na online trhoch budú musieť ponuky obsahovať informáciu, či danú ponuku uverejnil obchodník alebo fyzická osoba (nepodnikateľ). Účelom tejto informačnej povinnosti je zabezpečenie právnej istoty spotrebiteľov, či po prípadnej kúpe a uzavretí zmluvného vzťahu s predávajúcim budú požívať právnu ochranu plynúcu z postavenia spotrebiteľa.

 

Európska smernica priniesla zásadné zmeny v oblasti nakupovania cez internet. Možno preto očakávať, že nové pravidlá budú mať významný vplyv na obchodné aspekty medzi spotrebiteľmi a podnikmi. Vzhľadom k aktuálnemu vývoju legislatívneho procesu predpokladáme, že dôjde k posunutiu termínu účinnosti, ktorý je aktuálne navrhovaný na 1. marec 2024.

Priebeh legislatívneho procesu budeme naďalej pozorne sledovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať