Späť na články

Novinky v oblasti schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie

Parlament v máji 2023 schválil novelu Stavebného zákona, ktorá prináša zmeny v oblasti schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie.

Novela Stavebného zákona, ktorá vstúpila do účinnosti od 1. júla 2023, je reakciou na absenciu dodržiavania uznesení zastupiteľstiev samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva v rámci procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zo strany orgánov územnej samosprávy.

Cieľom novely je priznať zastupiteľstvám právomoc schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a vo väčšej miere sa zapájať do procesu jej schvaľovania. 

Aké povinnosti zavádza novela pre orgány územnej samosprávy?

  • povinnosť zabezpečiť, aby bol návrh územného plánu v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva,
  • nemožnosť predloženia schvaľujúcemu orgánu územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá nezohľadňuje prípadné podnety zo strany príslušného zastupiteľstva,
  • zohľadňovať pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie požiadavky územného rozvoja a životného prostredia, a
  • povinnosť obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu vždy v prípade výstavby nových obcí, umiestnení verejnoprospešných stavieb a podstatných prestavieb, dostavieb či odstraňovaní asanácii už existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

Vyššie uvedené zmeny v Stavebnom zákone sa odzrkadlili aj do ďalších súvisiacich zákonov. V prípade pozemku vo vlastníctve obce má obecné zastupiteľstvo vyhradené právo schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnetov na jej aktualizáciu.

Podľa doteraz platnej legislatívy síce mali obecné zastupiteľstvá možnosť predkladať návrhy všeobecne záväzných nariadení, avšak uvedené sa doteraz nemohlo aplikovať na proces schvaľovania územných plánov.

Novela Stavebného zákona sa tiež premietla do schvaľovania územných plánov Bratislavy a Košíc alebo ich častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života týchto miest.

Zákon o hlavnom meste, ako aj Zákon o meste Košice dáva mestskému zastupiteľstvu oprávnenie schvaľovať územný plán mesta, schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, podnety na jej aktualizáciu v prípade, že ide o pozemok vo vlastníctve mesta Bratislava/Košice alebo jednej z jej častí.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať