Späť na články

Legislatívne zmeny v súvislosti s Obchodným registrom

Národná rada Slovenskej republiky (“NR SR“) schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (“Novela“). 

Zmeny v rozsahu zapisovaných údajov o KUV

Novela reflektuje právny záver rozsudku Súdneho dvora EÚ, o ktorom sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku Transparentnosť údajov o konečných užívateľoch výhod. V zmysle predmetného rozsudku nemá byť prístup k údajom o konečných užívateľoch výhod (“KUV“) neobmedzený a dostupný pre kohokoľvek.

Podľa súčasne platnej legislatívy sa totiž vyžaduje zapisovať do obchodného registra/registra mimovládnych neziskových organizácií (“Registre“) aj údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti KUV. Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie jednoznačnej identifikácie KUV. Na dosiahnutie tohto zámeru však plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor KUV. Aj z tohto dôvodu sa Novelou upúšťa od povinnosti zapisovať do Registrov druh a číslo dokladu totožnosti KUV, ak ide o občana Slovenskej republiky.

Povinnosť zápisu druhu a čísla dokladu totožnosti KUV cudzinca ostáva naďalej zachovaná, vzhľadom na to, že cudzinci častokrát nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom, ako tomu je pri občanoch Slovenskej republiky.

Novela nebola prezidentkou doposiaľ podpísaná. Za predpokladu, že prezidentka Novelu podpíše, nadobudnú uvedené zmeny účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Registrácia údajov do obchodného registra notárom

Neočakávanou a pomerne veľkou zmenou je rozšírenie právomocí notárov v oblasti registrácie údajov v obchodnom registri.

Notár tak bude mať právomoc:

  • preveriť splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra;
  • osvedčiť splnenie podmienok vo forme notárskej zápisnice; a
  • vykonať zápis v príslušnom obchodnom registri.

Zároveň bude mať notár povinnosť zabezpečiť uloženie listín do zbierky listín.

Proti nevykonaniu zápisu notárom nebude prípustný opravný prostriedok. Nevykonanie zápisu notárom však nebude brániť navrhovateľovi podať návrh na zápis príslušnému registrovému súdu.

Podrobnosti o registrácii notárom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra notárom ustanoví Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zmeny nadobudnú účinnosť od 1. novembra 2023.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať