Späť na články

Zmeny v opatreniach na podporu zamestnanosti počas druhej vlny pandémie

Ktorí zamestnávatelia môžu žiadať o podporu na svojich zamestnancov, koľko peňazí dostanú a ako vyzerá postup pri podávaní žiadosti? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v našom článku.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Oprávnené obdobie

Pre potreby druhej vlny pandémie platia opatrenia finančnej podpory zamestnanosti pre oprávnené obdobie začínajúce 1. októbra 2020.

2. Oprávnení žiadatelia

O podporu môžu požiadať zamestnávatelia, a to právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby („SZČO“), ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. septembra 2020. Podľa podmienok platných do 1. októbra mohli o podporu požiadať len zamestnávatelia, ktorí vznikli najneskôr 1. februára 2020.

V rámci Opatrenia 1 je podpora určená pre zamestnávateľov, ktorí sú na základe Opatrenia ÚVZ prijatého počas mimoriadnej situácie („MS“) povinní prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzku a zároveň udržia pracovné miesta.

V rámci Opatrenia 3A a 3B ide o takého zamestnávateľa, ktorý udrží pracovné miesta aj napriek prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky alebo pokles tržieb počas MS.

3. Cieľová skupina zamestnancov

Cieľovou skupinou zamestnancov sú zamestnanci s nástupom do práce najneskôr 2. septembra 2020. Podľa podmienok čerpania platných do 30. septembra boli cieľovou skupinou zamestnanci s nástupom do práce najneskôr 1. marca 2020.

O podporu možno žiadať len na tých zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania výkazu v pracovnom pomere so zamestnávateľom a zároveň nie sú vo výpovednej dobe.

Podmienkou čerpania podpory je udržanie pracovného pomeru so zamestnancom aspoň jeden kalendárny mesiac po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom bol vyhlásený núdzový stav.

4. Výška príspevku

a) Opatrenie 1 a 3A

Zjednocuje sa výška podpory v rámci Opatrenia 1 a 3A. Pri oboch opatreniach je maximálna výška podpory 1100 EUR.

Zároveň sa mení spôsob výpočtu výšky podpory, a to ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca počas prekážok na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) v porovnaní s 80% hrubej mzdy zamestnancov podľa podmienok platných do 30. septembra 2020. Znamená to teda, že podpora pokrýva i časť odvodov hradených zamestnávateľom.

b) Opatrenie 3B

V zmysle podmienok podpory platných od 1. októbra 2020 sa zvyšuje výška podpory i v rámci Opatrenia 3B.

V nasledovnej tabuľke uvádzame porovnanie výšky podpory podľa Opatrenia 3B podľa podmienok platný pred a po 1. októbri 2020:

Pokles tržieb Podpora do 30. 9. 2020 Podpora do 1. 10. 2020

≥ 20,00 - 39,99 %

180 Eur 270 Eur
≥ 40,00 - 59,99 % 300 Eur 450 Eur
≥ 60,00 - 79,99 % 420 Eur 630 Eur
≥ 80 % 540 Eur 810 Eur

 

5. Postup pri podávaní žiadosti

a) Nový žiadateľ alebo zmena opatrenia

Zamestnávateľ, ktorý žiada o podporu po prvý krát, alebo zamestnávateľ, ktorý žiada o podporu za iné opatrenia ako za predchádzajúce obdobie, zašle príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny novú žiadosť spolu s výkazom za mesiac október.

b) Žiadateľ, ktorý žiada o podporu opakovane v rámci rovnakého opatrenia

V tomto prípade nie je potrebné podávať novú žiadosť ale uzatvára sa dodatok k existujúcej zmluve, podľa ktorej bola vykonaná posledná úhrada. Žiadateľ zasiela za mesiac október len výkaz.

O podporu je možné požiadať len elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Žiadosť za mesiac október je možno podať najneskôr do konca januára 2021. Za ostatné mesiace je potrebné požiadať o podporu vždy do konca nasledujúceho mesiaca.

6. Podmienka registrácie v registri partnerov verejného sektora

V prípade, ak v súvislosti s čerpaním podpory žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do registra partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, táto podmienka čerpania sa považuje za splnenú do 31. decembra 2020. V prípade, ak žiadateľ má záujem o čerpanie aj po uplynutí tejto lehoty, je povinný zapísať sa do zoznamu partnerov verejného sektora.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať