Späť na články

Zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Ministerstvo hospodárstva SR prináša balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (známy tiež ako „Kilečko 2“). Jeho súčasťou je celkovo 198 opatrení, ktoré zahŕňajú aj zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nová právna úprava vstúpi do platnosti od 1.1.2023.

V zmysle súčasne platnej právnej úpravy je nelegálna práca definovaná v ustanovení
§ 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“) ako závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu) bez založenia pracovnoprávneho alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Nelegálne zamestnávanie je definované v ustanovení § 2 ods. 2 Zákona o nelegálnej práci dvojako, a to:

a) ak podnikateľ využíva závislú prácu (zamestnáva) fyzickú osobu a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer alebo;

b) ak podnikateľ využíva závislú prácu (zamestnáva) fyzickú osobu, s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer, ale neprihlásil ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle § 2a Zákona o nelegálnej práci platí výnimka z nelegálnej práce, ak je práca vykonávaná pre nasledovných podnikateľov:

a) pre právnickú osobu a to spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, fyzickou osobou

b) pre fyzickú osobu, podnikateľa,

a to ich príbuzným v priamom rade, súrodencom, alebo manželom za predpokladu, že tieto osoby sú dôchodkovo poistené alebo sú poberateľmi dôchodku alebo žiakom resp. študentom do 26 rokov veku.

Podľa novej právnej úpravy sa výnimka upravená v § 2a Zákona o nelegálnej práci rozšíri aj na spoločnosť s ručením obmedzeným s najviac dvomi spoločníkmi, fyzickými osobami, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi.

Zmenou prejde aj sankcionovanie nelegálneho zamestnávania. V zmysle novej právnej úpravy spadá kontrola nelegálneho zamestnávania výlučne do kompetencie inšpektorátov práce. Maximálna sankcia za porušenie nelegálneho zamestnávania však ostáva zachovaná, a to na hodnote 200 000 EUR (§ 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať