Právo
25. 9. 2018

Vybrané zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona vstupuje do platnosti od 1. októbra 2018. Zmeny sa okrem iného týkajú náležitostí návrhu na vklad a zmien v katastrálnom konaní, údajov katastra, lehôt a opráv chýb v katastrálnom operáte.

Marian Dzuroška
Milina Schifferdeckerová

Od začiatku októbra vstúpi do platnosti zákon č. 212/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Vybrané zmeny Katastrálneho zákona zahŕňajú:  

1. Náležitosti návrhu na vklad a zmeny v katastrálnom konaní

Novela zavádza nové povinné náležitosti návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti a príloh.

Okrem doterajších obsahových náležitostí (označenie účastníkov právneho úkonu, špecifikácia právneho úkonu a označenie príslušného okresného úradu), je v návrhu potrebné uvádzať i označenie predmetu návrhu, označenie nehnuteľností a určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, hoci tieto skutočnosti vyplývajú priamo z príloh k návrhu.

Vymedzenie príloh k návrhu sa taktiež javí ako problematické, nakoľko jasné vymedzenie príloh bolo nahradené popisným pojmom „listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie“.

V prípade prevodu nehnuteľností, kde účastníkom konania je i právnická osoba, je potrebné k návrhu priložiť i čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka (povinnosť určenia hodnoty prevádzaných nehnuteľností a zverejnenie znaleckého posudku v zbierke listín) alebo, že sa predmetné podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. 

Pozitívnou novinkou novely je, že k návrhu nie je potrebné prikladať geometrický plán, avšak len číslo jeho úradného overenia.

Podľa novej právnej úpravy nebude možné odstrániť chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti zmlúv doložkou podpísanou účastníkmi právneho úkonu priamo na úrade, avšak len dodatkom k zmluve.

2. Údaje katastra

Podľa novely budú v informačnom systéme katastra nehnuteľností evidované ceny všetkých nehnuteľností. Prístup k týmto informáciám budú mať však len vybrané subjekty
(napr. vlastník, znalec a príslušné štátne orgány).

Novela zavádza nový inštitút tzv. „súpis nehnuteľností“, ktorý umožní vyhotovenie súpisu všetkých nehnuteľností vo vlastníctve jednej osoby na území celej Slovenskej republiky. Nárok na vydanie takéhoto súpisu nehnuteľností vo vzťahu k jednej osobe budú mať aj vybrané subjekty (napr. správca konkurznej podstaty, notár).

Novela zavádza novú definíciou stavieb zapisovaných do katastra. V zmysle novej právnej úpravy sa do katastra zapisujú len také stavby, ktoré sú ohraničené obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. 

3. Lehoty

Podľa novely sa výrazne skracuje lehota na vykonanie výmazu záložného práva, a to z pôvodných 60 dní na 5 pracovných dní odo dňa začatia konania. 

Pri podaní návrhu na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického formulára sa lehota skráti z pôvodných 60 dní na 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu do elektronickej schránky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). 

V záujme zabezpečenia rozhodovania v zákonných lehotách novela zavádza novú právomoc predsedu ÚGKK SR rozhodnúť na určený čas a v určených konaniach o ich postúpení na rozhodovanie inému okresnému úradu.

4. Opravy chýb v katastrálnom operáte

Novela zavádza významné zmeny v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte. Mení sa nielen samotná definícia konania, ale rozširujú sa i možnosti aplikácie tohto konania na rôzne situácie. V rámci konania o oprave chýb je okresný úrad oprávnený zosúladiť údaje katastra ak sú napríklad v rozpore s rozhodnutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo inou listinou, na základe ktorej bol vykonaný zápis, chybne zobrazené hranice pozemkov, údaj o viacnásobnom vlastníctve a iné. 

Na niektoré konania o oprave chyby sa nevzťahuje správny poriadok (napr. konanie o oprave chyby týkajúcej sa  výmery a chybne zobrazenej hranice parcely registra „E“). V tomto  prípade okresný úrad o oprave chyby rozhodnutie nevydáva, ale vyhotoví len protokol. V prípade konaní vedených podľa správneho poriadku, okresný úrad rozhodne o oprave chyby rozhodnutím.

 

 

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn