Späť na články

Vedeli ste, že existuje pojem kontrolovaná transakcia?

Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú na kontrolované transakcie uskutočnené medzi závislými osobami. Viete, ktoré transakcie sú považované za kontrolované?

Pre účely transferového oceňovania sa pod pojmom závislá osoba1 rozumie:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Kontrolovaná transakcia2 je podľa zákona o dani z príjmov právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je:

  • daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu) alebo
  • právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Od roku 2023 sa do zákona o dani z príjmov doplnil koncept významnej kontrolovanej transakcie, v zmysle ktorého sa transakcie v hodnote nad 10 000 EUR (úvery a pôžičky s istinou nad 50 000 EUR) považujú za významné.

Pri významných kontrolovaných transakciách vzniká daňovníkovi povinnosť monitorovať trhové nastavenie transakcie a viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní. V prípade nevýznamných kontrolovaných transakcií je dokumentačná povinnosť splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania.

Novému usmerneniu MF SR o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania, ako aj novele zákona o dani z príjmov, sme sa podrobnejšie venovali v našich predchádzajúcich článkoch.

 

1 § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

2 § 2 písm. ab) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok