Späť na články

Čo prináša nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania?

Nové usmernenie prišlo s viacerými zmenami. Najvýznamnejšie z nich sa týkajú novej definície významnej kontrolovanej transakcie, kritérií pre určenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj úpravy obsahu dokumentácie pre stále prevádzkarne.

Koncom roka 2022 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2023“). Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2018“), pričom Usmernenie MF SR 2023 sa prvýkrát použije pri vypracovávaní dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2022.

Novelou zákona o dani z príjmov[1] bol zavedený koncept významnej kontrolovanej transakcie, v zmysle ktorého transakcie v hodnote do 10 000 EUR sú považované za nevýznamné. Úvery alebo pôžičky sú z pohľadu transferového oceňovania považované za nevýznamné, ak ich istina nepresiahla hodnotu 50 000 EUR. Na nevýznamné transakcie sa neuplatňujú pravidlá transferového oceňovania a teda daňovník o nich ani nemá povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní. V nadväznosti na zavedenie nového konceptu bolo potrebné v záujme odstránenia nejasností následne upraviť aj doterajšie Usmernenie, ktoré tiež pracovalo s podobným konceptom. V konečnom dôsledku je potrebné významné transakcie (t.j. tie, ktoré podliehajú pravidlám transferového oceňovania) následne pre účely stanovenia rozsahu dokumentačnej povinnosti rovnako posúdiť, či spĺňajú charakteristiky významnosti podľa účtovných predpisov tak ako bolo tomu aj doteraz.

Usmernenie MF SR 2023 aj naďalej rozlišuje tri typy dokumentačnej povinnosti v závislosti od jej rozsahu – skrátenú, základnú a úplnú, pričom po obsahovej stránke dokumentačné typy neprešli významnými zmenami.

Výraznou zmenou však prešli kritériá pre povinnosť viesť dokumentáciu v skrátenom rozsahu, kde v prípade významnej kontrolovanej transakcie majú po novom dokumentačnú povinnosť všetci daňovníci, ktorí v príslušnom zdaňovacom období: vykázali daňovú stratu; uplatňujú odpočet daňovej straty; alebo neuplatňujú sadzbu dane podľa § 15 písm. a) bodu 2 alebo písm. b) bodu 1a. zákona o dani z príjmov. Hlavne posledné zmienené kritérium je významnou zmenou, nakoľko sa ním rozšírila dokumentačná povinnosť na všetkých daňovníkov, ktorých obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol 49 790 EUR.

Aj naďalej platí, že daňovník nepripravuje dokumentáciu v súvislosti s transakciami, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov tohto daňovníka. Avšak Usmernenie MF SR 2023 zavádza výnimku na úvery a pôžičky, ktoré je daňovník povinný zdokumentovať vždy.

Usmernenie taktiež upravuje povinný obsah dokumentáciu pre stálu prevádzkareň. V prípade, že si stála prevádzkareň uplatňuje náklady na financovanie v daňových výdavkoch, musí jej dokumentácia navyše obsahovať aj popis spôsobu priradenia kapitálu a nákladov na jej financovanie.

 


[1] Viac informácií k danej téme nájdete v našom článku: https://www.danovky.sk/sk/zmeny-ktore-prinasa-novela-zakona-o-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-od-roku-2023-a-2024

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať