Späť na články

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov právnických osôb od roku 2023 a 2024

Dňa 6. decembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorá prináša viaceré zmeny, najmä v oblasti transferového oceňovania a boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Účinnosť väčšiny ustanovení je od 1. januára 2023. Pravidlá o obmedzení úrokových nákladov budú účinné od 1. januára 2024.

Nižšie uvádzame prehľad najzásadnejších zmien z pohľadu transferového oceňovania:

  1. Doplnenie definície ekonomického prepojenia o spočítavanie podielov blízkych osôb (napr. manžel, manželka). Na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu sa spočítavajú podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené.
  2. Presné zadefinovanie významnej kontrolovanej transakcie (hodnota prevyšujúca 10 000 EUR, resp. úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 EUR). Zámerom je zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou. Na nevýznamné transakcie sa nebudú uplatňovať pravidlá transferového oceňovania. Upozorňujeme, že sa nejedná o zmenu definície významnosti s ktorou pracuje Usmernenie MFSR určujúce rozsah dokumentačnej povinnosti.
  3. Možnosť predloženia dokumentácie transferového oceňovania daňovníkom cudzom jazyku bez potreby žiadať si schválenie vopred. Správca dane však naďalej bude môcť následne požadovať preloženie dokumentácie do štátneho jazyka.
  4. Použitie mediánu (strednej hodnoty) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt pre účely úpravy základu dane v prípade, že ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nie sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Zároveň je však pre daňovníka zakotvená možnosť počas daňovej kontroly preukázať, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšie použiť inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt (t.j. inú než medián) pre účely úpravy základu dane.
  5. Doplnenie odvolávky na metodiku Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Táto sa ale už aj v súčasnosti považuje za interpretačný nástroj pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania v praxi v zmysle medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zavádza pravidlo o obmedzení úrokových nákladov u právnických osôb, ktoré implementuje EÚ smernicu ATAD. Cieľom je obmedziť čisté úrokové náklady a zabrániť umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania (Slovensko v súvislosti s daňovou uznateľnosťou úrokov využíva prechodné obdobie do konca roka 2023). Nové pravidlo sa vzťahuje na všetky právnické osoby (rezidentov aj nerezidentov), pričom ide o závislé aj nezávislé subjekty okrem dlžníkov, ktorými sú novelou vymedzené finančné inštitúcie, dlžníkov, ktorých závislými osobami sú výlučne FO a okrem tých daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov v danom roku nepresiahne 3 mil. EUR. Čisté úrokové náklady prevyšujúce 30 % hodnoty tzv. daňovej EBITDA predstavujú pri uplatnení tohto pravidla položku zvyšujúcu základ dane. Novelizované znenie zákona umožňuje prenos nevyčerpanej úrokovej kapacity do nasledujúcich zdaňovacích období, avšak pri zohľadnení uvedeného limitu 30% daňovej EBITDA. Nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie v zmysle § 21a, ktoré budú tiež naďalej v platnosti.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok