Späť na články

Vedeli ste, že existujú tri typy transferovej dokumentácie?

V závislosti od druhu a hodnoty významnej kontrolovanej transakcie vzniká daňovníkovi povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v úplnom, základnom alebo skrátenom rozsahu.

Obsah transferovej dokumentácie za rok 2023 je definovaný Usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2023“).

Usmernenie MF SR 2023 definuje tri typy transferovej dokumentácie:

  1. úplná dokumentácia – pozostáva zo všeobecnej časti, ktorá detailne opisuje skupinu závislých osôb, a špecifickej časti opisujúcej daňovníka a samotnú kontrolovanú transakciu. V rámci špecifickej časti musí daňovník zároveň preukázať, že aplikované transferové ceny sú trhové,
  2. základná dokumentácia – opis skupiny vo všeobecnej časti nie je taký komplexný a detailný ako pri úplnej dokumentácii. Špecifická časť obsahuje identifikáciu daňovníka a opis kontrolovanej transakcie, avšak preukázanie trhového nastavenia transferových cien nie je povinnou súčasťou základnej dokumentácie,
  3. skrátená dokumentácia – obsahuje informácie podľa štruktúrovaného tlačiva Ministerstva financií (príloha k Usmerneniu MF SR 2023).

Transferovú dokumentáciu odporúčame pripraviť spolu s uzatváraním účtovníctva, resp. prípravou účtovnej závierky. Vďaka tomu bude daňovník vedieť v reálnom čase posúdiť, či sú aplikované transferové ceny v súlade s aktuálnymi trhovými podmienkami alebo je potrebné vykonať koncoročné úpravy.

Radi sa s Vami na tému transferového oceňovania porozprávame.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok