Späť na články

V novembri nadobúda účinnosť novela, ktorá transponuje piatu AML smernicu

Piata AML smernica prináša najmä opatrenia na zvýšenie transparentnosti skutočného vlastníctva, rozširuje okruh povinných osôb aj o poskytovateľov služieb spojených s virtuálnymi menami, posilňuje pravidlá pre posúdenie a zvýšenú starostlivosť povinných osôb pri klientoch z vysokorizikových tretích krajín a rieši riziká spojené s anonymnými predplatenými nástrojmi.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Od 1. novembra 2020 nadobúda účinnosť novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá do slovenskej legislatívy transponuje piatu AML Smernicu. Prináša najmä tieto zmeny:

1. Okruh povinných osôb

Piata AML Smernica na základe vývoja a skúseností z aplikačnej praxe reviduje okruh povinných osôb vymenovaných v § 5 Zákona č. 297/2008. Transponovaním Piatej AML Smernice dochádza k:

i) zúženiu okruhu povinných osôb pri prenájme nehnuteľností a obchodmi s umením zavedením kritéria hodnoty sprostredkovaného obchodu a nastavením prahovej hodnoty na 10 000 EUR a

ii) rozšíreniu okruhu povinných osôb v kategórii audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov aj o ostatné osoby, ktoré poskytujú pomoc pri daňovom poradenstve. Novela zákona č. 297/2020 do tejto kategórie zaraďuje aj ostatné osoby, ktoré poskytujú poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov napríklad podľa zákona o živnostenskom podnikaní alebo advokácii. V tejto súvislosti pôjde o osoby, ktoré sa zaväzujú poskytovať priamo alebo prostredníctvom iných osôb, s ktorými je uvedená iná osoba prepojená, materiálnu pomoc, pomoc alebo poradenstvo v daňových záležitostiach ako hlavnú podnikateľskú alebo odbornú činnosť.

2. Regulácia služieb spojených s virtuálnymi menami

V oblasti poskytovania služieb spojených s virtuálnymi menami predstavuje schválená novela zásadný míľnik.

Na základe novely sú medzi povinné osoby zaradené aj subjekty poskytujúce niektoré služby spojené s virtuálnymi menami ako poskytovatelia, ktorí sa profesionálne zaoberajú zmenárenskými službami medzi virtuálnou menou a nekrytými menami (fiat menami), resp. poskytovatelia služieb peňaženky virtuálnej meny. Uvedené v praxi znamená, že po novom sú na základe novely aj títo poskytovatelia povinní napríklad identifikovať klienta (KYC) a konečného užívateľa výhod, zisťovať informácie o účele a povahe plánovanej transakcie, vykonávať kontrolu klienta či ohlasovať neobvyklé transakcie.

Novela zavádza aj niektoré nové zákonné definície súvisiacich pojmov „virtuálna mena“, „poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny“ a „poskytovateľ služieb virtuálnej meny“. Podmienkou poskytovania oboch uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia pre viazanú živnosť. Pre úplnosť dodávame, že živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020, zaniká 28. februára 2021.

3. Údaje o konečnom užívateľovi výhod

Piata AML smernica posilňuje prístup verejnosti k informáciam o skutočnom vlastníctve vo vzťahu k verejnej dostupnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV). K zmenám Piatej AML smernice patrí aj posilnenie výmeny informácií o KUV a zavedenie centrálneho registra KUV.

Najciteľnejšia zmena doterajšieho režimu publicity údajov spočíva v tom, že po novom budú údaje o KUV verejne prístupné v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa pobytu, ako aj údaje, ktoré zakladajú postavenie KUV.

Novela na túto požiadavku piatej AML Smernice reaguje tak, že funkciu centrálnej evidencie KUV bude zabezpečovať Register právnických osôb, pričom vyššie uvedené údaje o KUV by mali byť už od 10. januára 2021 prístupné širokej verejnosti. Tieto údaje má poskytovať Štatistický úrad SR prostredníctvom svojho webového sídla, a takto sprístupnené údaje by boli bezplatné.

4. Niektoré ďalšie zmeny

Piata AML Smernica výslovne stanovuje, že pri vykonávaní opatrení povinnej starostlivosti sa budú vzťahovať rovnocenné požiadavky aj na právne subjekty, ako sú nadácie a právne štruktúry podobné správe zvereného majetku.

Novela preto vyžaduje, aby povinné osoby pri uzatváraní obchodného vzťahu nielen s podnikateľským subjektom, ale aj so subjektom s podobnou právnou štruktúrou (napr. nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu), vyžadovali osvedčenie o registrácii, resp. výpis z príslušného registra a identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať.

Transpozičná novela ďalej s cieľom previazať Zákon č. 297/2008 a Notársky poriadok explicitne ustanovuje, že plnenie povinností notárov podľa Zákona č. 297/2008 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa Notárskeho poriadku. Zmena reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, podľa ktorej v minulosti notári odmietali poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke pri kontrole potrebnú súčinnosť z dôvodu zákonom ustanovenej povinnosti zachovávať mlčanlivosť v Notárskom poriadku.

Novelou sa tiež rozširuje okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom, na základe čoho sa medzi politicky exponované osoby budú po novom zaraďovať aj napríklad predstavitelia územnej samosprávy, resp. funkcionári prokuratúry.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať