Späť na články

Súkromné nadácie: Nové možnosti spravovania súkromného majetku

Nový nástroj na spravovanie majetku má umožniť zakladanie tzv. súkromných nadácií, prostredníctvom ktorých bude možné najmä finančne podporovať rodinu a svojich blízkych, ale aj iné súkromné účely. Návrh novely zákona o nadáciách aktuálne prechádza vyhodnotením medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 14. februára 2023 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („Novela“).

Novelou by sa do nášho právneho poriadku mal zaviesť inštitút nadácie na podporu súkromného účelu.

Novela reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a po vzore tzv. „trustov“ alebo zvereneckých fondov (ktoré sú využívané napríklad v Českej republike) umožňuje zavedením formy súkromnej nadácie zakladateľom efektívnu správu ich majetku a distribúciu zdrojov rodine ako aj iným osobám dôležitým pre zakladateľov.

Nadáciu na podporu súkromného účelu bude možné zriadiť na dosiahnutie toho účelu, ktorý zakladateľ nadácie sám určí. Novela však zavádza určité obmedzenia ohľadom toho, čo možno za súkromný účel považovať. Súkromným účelom sa podľa Novely rozumie najmä zabezpečovanie vlastných potrieb zakladateľa, jeho rodiny, blízkych osôb a dôverníkov, úhrada nákladov na výchovu, vzdelávanie, liečenie, vybavenie alebo podporu týchto osôb, prenechanie majetku súkromnej nadácie do užívania, ako aj podpora iných záujmov zakladateľa slúžiacich verejnoprospešnému účelu. Súkromný účel nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (t.j. účel súkromnej nadácie by nemal podporovať a presadzovať protispoločenské správania či obchádzanie iných zákonov, napríklad dedičského práva).

Nadácia bude právnickou osobou a bude predstavovať účelové združenie majetku.

O vývoji tohto legislatívneho procesu, ako aj možných aplikačných problémoch Vás budeme informovať v sérii ďalších článkov.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať