Späť na články

Premeny obchodných spoločností a družstiev

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 13. januára 2023 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev.

Návrh zákona reaguje na povinnosť zabezpečenia transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (ďalej len „Smernica“) do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Okrem transpozície Smernice si Návrh zákona kladie za cieľ vyhotoviť jednotnú, ucelenú a prehľadnú právnu úpravu procesu premien obchodných spoločností a zmeny právnej formy. Súčasne platná právna úprava je totiž veľmi neprehľadná a roztrieštená s množstvom krížových odkazov na všeobecnú úpravu a osobitnú právnu úpravu pre akciové spoločnosti, čo spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. Prijatím Návrhu zákona bude právna úprava premien a zmeny právnej formy vyňatá z Obchodného zákonníka. Navrhovaná právna úprava zavádza ucelenú úpravu premien obchodných spoločností a zmeny právnej formy samostatne pre jednotlivé formy obchodných spoločností.

Ďalším cieľom navrhovanej právnej úpravy je poskytnúť primeranú ochranu vlastníkom obchodných podielov alebo akcií, veriteľom spoločností a ich zamestnancom. Súčasne návrh zákona prichádza so zmenami, ktoré si vyžiadala aplikačná prax v predmetnej oblasti.

Nová právna úprava zavádza novú terminológiu a nové formy premien obchodných spoločností a zmien ich právnej formy. Zavádza sa jednotný pojem premien obchodných spoločností, ktorý zahŕňa zlúčenie, splynutie a rozdelenie. Pre zlúčenie a splynutie sa zavádza spoločný pojem fúzie.

Ďalšou novinkou je zavedenie úplne nových inštitútov, ktorými sú:

  1. odštiepenie – inštitút zodpovedajúci čiastočnému rozdeleniu, kedy rozdeľovaná spoločnosť nezaniká ako je tomu pri rozdelení a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti. Právna úprava sa bude vzťahovať na vnútroštátne aj cezhraničné rozdelenia;
  2. cezhraničné rozdelenie – rozdelenie spoločnosti, kedy je nástupníckou spoločnosťou novozaložená spoločnosť za prítomnosti cezhraničného elementu v podobe aspoň jednej zúčastnenej alebo nástupníckej spoločnosti zapísanej v inom členskom štáte EÚ; a
  3. cezhraničná zmena právnej formy – spoločnosť mení sídlo z jedného členského štátu do druhého a zároveň príde k zmene jej právnej formy v súlade s právom štátu nového sídla.

Podmienky premeny obchodných spoločností bude po novom riešiť projekt premeny a nahradí tak zmluvu o splynutí resp. zlúčení, ktorá upravuje podmienky premeny spoločností podľa aktuálne platnej právnej úpravy. Obdobne ako zmluva o zlúčení bude i projekt premeny podliehať schváleniu orgánmi dotknutej obchodnej spoločnosti.

Nová právna úprava zavádza i rôzne zmeny v procese premien spoločností. Jednou zo zmien je skrátenie lehoty na oznámenie vypracovania návrhu projektu premeny správcovi dane a záložnému veriteľovi, ktorá sa skracuje zo 60 na 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu projektu premeny.

Obdobne ako v súčasnosti, po schválení návrhu projektu premeny je nutné zabezpečiť vyhotovenie správy audítora, ktorá osvedčuje prípustnosť takejto premeny. Predmetom správy bude len skúmanie prípustnosti premeny, a to najmä či nebola spoločnosť zrušená alebo neprebieha proces konkurzu a reštrukturalizácie. Predmetom tejto správy s určitými výnimkami nebude overenie stavu majetku a záväzkov nástupníckej spoločnosti. Táto povinnosť prejde na štatutárne orgány zúčastnených spoločností, ktoré budú povinné zdržať sa premeny spoločností, pokiaľ možno predpokladať, že hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presiahne hodnotu jej majetku.

Dochádza k zmene právnej úpravy dotýkajúcej sa vypracovania správy audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny, ktorá nahradí správu nezávislého experta. Významnou zmenou je zavedenie lehoty na potvrdenie výberu audítora, ktorá v súčasnosti absentuje. O návrhu bude rozhodovať registrový súd bez nariadenia pojednávania, a to v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Nová právna úprava explicitne upravuje zodpovednosť audítora za škodu, ktorú spôsobí spoločníkom spoločnosti vypracovávaním správy v súvislosti s procesom premien. Audítor sa môže zbaviť zodpovednosti za rovnakých podmienok ako člen štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.

Nová právna úprava zavádza aj možnosť zrušiť projekt premeny, a to najneskôr do podania návrhu na zápis do obchodného registra.

Jednotlivé cezhraničné premeny majú svoje špecifiká. V zásade však platí, že cezhraničné zlúčenie sa bude riadiť právom štátu nástupníckej spoločnosti pri dodržaní základného právneho rámca právneho poriadku zanikajúcich spoločností. Návrh zákona precizuje postup a koordináciu registrových súdov pri registrácií cezhraničných premien, čo v platnej právnej úprave absentuje.

Návrh zákona upravuje ucelene postup zmeny právnej formy vrátane cezhraničnej zmeny právnej formy. Upravuje obmedzenia, kedy zmena právnej formy nebude prípustná. Podľa Návrhu zákona nebude napr. prípustná zmena právnej formy družstva. Verejnú obchodnú spoločnosť bude možné zmeniť len na komanditnú a naopak. Obdobne ako pri premenách aj pri zmene právnej formy bude postup upravený v projekte premeny.

Návrh zavádza nový inštitút tzv. presídlenia spoločností z Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ so zmenou právnej formy. Cezhraničná zmena právnej formy bude prípustná len pre spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Návrh zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa končí 13. februára 2023. Zákon by mal po zavŕšení legislatívneho procesu nadobudnúť účinnosť 1. júna 2023.

Podľa prechodných ustanovení sa na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti použije aktuálne platná právna úprava, ak bude návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred účinnosťou novej právnej úpravy a návrh na zápis zmeny alebo rozdelenia spoločnosti bude podaný do 31. augusta 2023. Obdobne to platí i pre zmenu právnej formy. Aktuálna právna úprava sa bude aplikovať za predpokladu rozhodnutia o zmene právnej formy pred účinnosťou novej právnej úpravy a návrh na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra bude podaný do 31. augusta 2023.

Vzhľadom na významnosť zmien v oblasti premien spoločností Vás budeme o legislatívnom procese priebežne informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať