Späť na články

Prehľad zmien, ktoré prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Prinášame vám súhrn kľúčových zmien, ktoré prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Aké zmeny sa dotknú obchodníkov, spotrebiteľov, ale aj kontrolných orgánov od 1. augusta 2023?

Vláda SR dňa 14. apríla 2023 schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Podľa dôvodovej správy je cieľom novej právnej úpravy nastolenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov. Na jednej strane dochádza k posilneniu práv spotrebiteľa, ktoré je vyvažované zúžením niektorých povinností obchodníkov s cieľom odstránenia administratívnej záťaže bez ohrozenia postavenia spotrebiteľa.

Zjednotenie právnej úpravy

Zákon nahrádza aktuálne platné a účinné zákony v tejto oblasti, a to najmä zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Zároveň prichádza k modernizácii súčasnej legislatívy v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Nová právna úprava odstraňuje aktuálnu roztrieštenosť inštitútov ochrany spotrebiteľa a zjednocuje terminológiu používanú v tejto oblasti. Súkromnoprávna úprava spotrebiteľských zmlúv ostane naďalej upravená prednostne v Občianskom zákonníku.

Nová terminológia

Nová právna úprava zavádza nový pojem obchodníka, ktorý nahrádza doterajšiu nejednotnú terminológiu v rámci ktorej, bol obchodník v doterajšom zákone o ochrane spotrebiteľa definovaný ako predávajúci a v Občianskom zákonníku súčasne ako dodávateľ.

V zmysle novej právnej úpravy je obchodník definovaný ako osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. Zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje terminologická jednotnosť na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie.

Novelizáciou Občianskeho zákonníka sa rovnako zavádzajú nové definície digitálneho obsahu, digitálnej služby alebo veci s digitálnymi prvkami.

Zvýšenie ochrany spotrebiteľa

Pozitívne zmeny pre spotrebiteľa predstavuje napríklad predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti.

Novinkou je taktiež zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky a zvýšenie informovanosti pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov.

Zvyšuje sa aj ochrana v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami, zakazuje sa propagácia tovaru, ktorý je nepravdivo propagovaný ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ. Zavádza sa mechanizmus motivácie obchodníkov k odstráneniu nezákonného stavu a dosiahnutia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre väčší okruh spotrebiteľov. V zmysle navrhovanej právnej úpravy si obchodník môže zabezpečiť zníženie alebo odpustenie sankcie v prípade, ak upustiť od porušovania povinností a odškodnení poškodených spotrebiteľov. Spotrebitelia teda nebudú musieť čakať na výsledky administratívnych, resp. súdnych konaní a odškodnenia sa dokážu domôcť podstatne rýchlejšie.

Súčasťou novej právnej úpravy je i návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov, pre ktoré osobitná regulácia doposiaľ neexistovala. Týkať sa bude rôznorodých výrobkov ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, či školské potreby. Návrh má za cieľ zvýšiť ochranu zdravia spotrebiteľov a zaviesť účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované za účelom realizácie opatrení na ochranu spotrebiteľov.

Návrh zákona zavádza definíciu bezpečného výrobku ako výrobku, ktorý za bežných podmienok používania po dobu obvyklej použiteľnosti, nepredstavuje pre spotrebiteľa žiadne alebo len minimálne a prijateľné riziko zodpovedajúce vysokej úrovni ochrany zdravia a bezpečnosti osôb. Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku sa budú zohľadňovať rôzne kritéria ako napríklad vlastnosti výrobku, vplyv na iné výrobky, prezentácia výrobku, označenie, upozornenia, návody na použitie a likvidáciu výrobku.

S cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov sa mení rozsah informačnej povinnosti pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka.

Ochrana spotrebiteľa pred cenovou manipuláciou

Významnou zmenou je zavedenie informačnej povinnosti uvádzať pri zľavách aj najnižšiu cenu, za ktorú sa výrobok predával v období aspoň 30 dní pred znížením ceny. Cieľom tejto regulácie je predchádzanie cenovej manipulácii a nekalým obchodným praktikám v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide napríklad o situácie účelového krátkodobého zvyšovania cien pred špeciálnymi výpredajmi (napr. Black Friday) s cieľom následného umelého navýšenia výšky zľavy.

Zlepšenie postavenia obchodníka a nové zásady ukladania sankcií

Nová právna úprava vypúšťa niektoré povinnosti nadmerne zaťažujúce obchodníkov, a to bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov. Ide napríklad o vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe alebo o vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred.

Zavádza sa taktiež mechanizmus tzv. druhej šance. Ide o viacero inštitútov, ktoré upúšťajú od uloženia sankcie resp. znižujú jej výšku v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov.

Dochádza tiež ku koncepčnej zmene v oblasti ukladania pokút. Podľa navrhovanej právnej úpravy sa budú pokuty určovať ako percento z obratu obchodníka. Predstavuje to spravodlivejšiu a proporcionálnejšiu formu trestania a odstránenie drakonických trestov.

Odstránenie kompetenčných konfliktov

Navrhovaná právna úprava reflektuje požiadavky aplikačnej praxe a explicitne a prehľadne vymedzuje kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy na úseku dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ako príklad možno uviesť, že iba Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky bude vykonávať dohľad pri ponuke a predaji potravín, čím sa efektívne zabráni výkonu duplicitných kontrol u toho istého obchodníka napríklad zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Účinnosť nového zákona je stanovená na 1. augusta 2023. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať