Právo
6. 2. 2019

Právna úprava otvára nové možnosti na zápis atypických označení ochrannej známky

Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť 14. januára 2019, patrí odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia ochrannej známky. Ochrannú známku bude možné vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme, nielen graficky. Zároveň sa zavádza princíp tzv. skutočného používania ochrannej známky.

Marian Dzuroška
Milina Schifferdeckerová

Dňa 14. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).

Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach patrí odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia ochrannej známky a ochrannú známku bude možné vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme (nielen graficky). Nová právna úprava tak otvára nové možnosti na zápis atypických označení. Napríklad v zmysle novelizovaného vykonávacieho predpisu k Zákonu o ochranných známkach sa zavádza tzv. multimediálna ochranná známka, ktorá je tvorená kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku.

Novela zaviedla tzv. princíp skutočného používania ochrannej známky. To znamená, že:

  • ak sa majiteľ ochrannej známky domáha zákazu používať označenie treťou osobou žalobou podanou najmenej päť rokov od zápisu ochrannej známky, musí preukázať jej skutočné používanie počas predchádzajúcich piatich rokov, alebo dôvody na jej nepoužívanie treťou osobou,

  • ak ku dňu podania prihlášky novým prihlasovateľom uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky najmenej päť rokov, Úrad zapíše ochrannú známku v prospech nového prihlasovateľa, ak jej majiteľ nepreukáže skutočné používanie počas piatich rokov, alebo dôvody na jej nepoužívanie treťou osobou,

  • Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka nie je reálne používaná po dobu piatich rokov.

Novela zákona o ochranných známkach priniesla zmenu aj v oblasti absolútnych a relatívnych prekážok zápisnej spôsobilosti. Podľa Novely, Úrad už ex offo neskúma zhodu ochrannej známky so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary a služby.

Absolútnou prekážkou zápisu ochrannej známky je jej rozpor s právnymi predpismi alebo  záväzkami Slovenskej republike alebo Európskej únie z medzinárodných zmlúv, týkajúcich sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít a ktoré vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú starší názov odrody rastliny.

Novela rozšírila relatívne prekážky zápisu. Úrad nezapíše označenie ako ochrannú známku do registra aj vtedy, ak námietky podá osoba, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

 

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn