Právo
14. 7. 2020

"Podnikateľské kilečko" schválili poslanci v NR SR

NR SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila 9. júla 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prinášame vám prehľad najdôležitejších opatrení.

Milina Schifferdeckerová
Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Zmeny v oblasti obchodného práva

 • Menia sa podmienky pre zvyšovanie základného imania z nerozdeleného zisku alebo z iných vlastných zdrojov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke. Základné imanie bude možné zvýšiť na základe individuálnej účtovnej závierky schválenej valným zhromaždením v lehote 6 mesiacov od jej zostavenia. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa ruší povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v prípade, ak sa na zvýšenie základného imania použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
 • Predlžuje sa lehota na zosúladenie údajov povinne zapisovaných do obchodného registra v zmysle novely Obchodného zákonníka účinnej od 1. októbra 2020, a to z 30. septembra 2021 na 30. septembra 2022.

2. Odbúranie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov a zlepšenie podnikateľského prostredia

 • Zavádzajú sa výnimky z povinnosti vypracovania prevádzkových poriadkov v prípade určitých typov prevádzok (prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania) a ich predkladania na schválenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva.
 • Rušia sa obmedzenia a stanovujú podmienky možnosti vstupu zvierat do priestorov prevádzok verejného stravovania.
 • Odbúrava sa určitá administratívna záťaž v oblasti BOZP, a to napr. (i) povinnosť vymenovávať zamestnanca zodpovedného za BOZP sa aplikuje až v prípade, keď má zamestnávateľ viac ako 10 zamestnancov (ii) povinnosť pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa nahrádza povinnosťou uskutočňovať túto činnosť podľa potreby.
 • Ruší sa povinnosť vypracovať zamestnávateľom prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, v prípade ak zamestnáva zamestnancov zaradených do 1. kategórie.
 • Ruší sa povinnosť zamestnávateľa ohlásiť úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch zaradených v 2. kategórii. V súčasnosti je túto povinnosť potrebné splniť ročne do 15. januára.
 • Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.

3. Zmeny v právnej úprave ochrany spotrebiteľa

 • Zavádza sa výnimka z povinnosti predávajúceho, ktorý nepredáva tovar podľa množstva, disponovať pri predaji s tzv. kontrolnou kalibrovanou váhou pre účely umožnenia zákazníkovi prekontrolovať uvádzanú hmotnosť výrobku.
 • Ruší sa povinnosť zverejňovať reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
 • Precizuje sa plynutie lehoty pre prípad, že reklamovaný tovar je k dispozícii predajcovi neskôr ako dôjde k uplatneniu reklamácie (napr. e-mailom). V tomto prípade začína plynúť lehota na vybavenie reklamácie prevzatím reklamovaného tovaru predávajúcim alebo od momentu, keď predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
 • Ruší sa povinnosť zariadení spoločného stravovania mať reklamačný poriadok.
 • V prípade menej závažných porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa nová právna umožňuje orgánu dozoru pred uložením sankcie poskytnúť povinnej osobe primeranú lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov orgán dozoru uloží sankciu.

4. Zmeny v oblasti daní a účtovníctva

 • Zavádza sa pravidlo, aby právne predpisy, ktoré upravujú dane a odvody mohli nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Skorší dátum účinnosti je možný len za špecifických podmienok (napr. ak to vyplýva z právne záväzných aktov EÚ).
 • Lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly sa predlžuje zo súčasných 15 na 30 pracovných dní. Nová lehota sa uplatní na protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované po účinnosti zákona.
 • Zavádza sa automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa technického preukazu o 20 % bez povinnosti dokladovania vyššej spotreby.
 • Upúšťa sa od povinnosti vyrovnať zaplatené preddavky na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. neplatili preddavky (ako im to vyplýva z podaného daňového priznania za rok 2019). Preddavky na daň zaplatené na zdaňovacie obdobie 2020 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Úprava sa nevzťahuje na situáciu, keď daňovník mal platiť preddavky na daň z príjmov, ale ich neplatil.
 • Zavádza sa postupné zvýšenie hraníc na povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom. Zvyšovanie bude postupné v roku 2021 a 2022 s výslednou hranicou 4 milióny eur majetku, 8 miliónov eur celkový čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov za jedno účtovné obdobie 50.

5. Odpustenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

 • Banky a pobočky zahraničných bánk nebudú povinné uhrádzať splátky osobitného odvodu, ktoré sú splatné po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020 (3. a 4. štvrťrok 2020). Povinnosť uhradiť splátky tohto odvodu za 1. a 2. štvrťrok 2020 vrátane prípadného príslušenstva ostáva nedotknutá.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign