Dane
27. 9. 2018

On-line pripojenie registračných pokladníc na systémy finančnej správy má byť povinné

Vláda SR schválila návrh projektu e-kasa, ktorého cieľom je eliminovať krátenie prijatých tržieb prostredníctvom on-line prepojenia pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy. Návrh zákona ešte podlieha schváleniu v parlamente, podnikatelia by sa však už teraz mali zamerať na zavedenie potrebných technických úprav.

Elvíra Ungerová

Vláda SR na svojom rokovaní 26.9.2018 schválila s pripomienkami návrh novely zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie.

Doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe tzv. virtuálnej registračnej pokladnice dobrovoľne. Po novom má byť pripojenie na finančnú správu povinné. Cieľom je eliminovať krátenie prijatých tržieb prostredníctvom on-line prepojenia pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy.

Systém e-kasa

Podľa návrhu novely podnikateľom vznikne na účely evidencie prijatých tržieb používať tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy – tzv. systém e-kasa. Pokladnicou e-kasa klient by mali byť:

  1. on-line registračná pokladnica (súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska a hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa) a

  2. virtuálna registračná pokladnica (služba zriadená finančným riaditeľstvom komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia).

Termíny pre zavedenie nového systému

Navrhuje sa, aby podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby a v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici, mohli začať používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a zároveň boli povinní takúto pokladnicu používať najneskôr od 1. júla 2019.

Hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice mali podľa pôvodného návrhu začať používať on-line registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2019. Vláda nakoniec pre spustenie nového systému odsúhlasila rovnaký termín pre všetky dotknuté sektory, a to najneskôr od 1. júla 2019.

Tí podnikatelia, ktorí chcú prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu tak spraviť od 1. januára 2019. Subjekty, ktoré už používajú virtuálnu registračnú pokladnicu, ju môžu používať naďalej.  

Technické požiadavky

On-line registračná pokladnica má povinne obsahovať pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktoré budú musieť spĺňať zákonom definované technické požiadavky a budú podliehať certifikácii finančným riaditeľstvom. Finančná správa na svojom webovom portáli zverejnila informácie o plánovanom praktickom fungovaní systému vrátane popisu jeho integračného rozhrania.

Návrh zákona ešte podlieha schváleniu v Národnej rade SR, podnikatelia by sa však už teraz mali zamerať na zavedenie potrebných technických úprav.

Zdieľať článok
LinkedIn