Právo
28. 3. 2018

Novela zákona o službách zamestnanosti upravuje pravidlá zamestnávania občanov tretích krajín

Začiatkom mája nadobudne účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá okrem iného zavádza zmeny podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

Marian Dzuroška

Dňa 1. mája 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Novela“), ktorá zavádza najmä nasledovné zmeny.

1. Zjednodušenie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Podľa súčasnej právnej úpravy, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („Úrad práce“) udelí súhlas s obsadením voľného pracovného miesta občanom tretej krajiny (mimo EU), ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť slovenským uchádzačom o zamestnanie evidovaným v evidencií Úradu práce.                                                                                                                       

Po účinnosti Novely Úrad práce nebude skúmať situáciu na trhu práce a nebude vyhľadávať vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu, ak sa bude obsadzovať pracovná pozícia, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  označí ako zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okresoch Slovenska, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bude nižšia ako 5 %. Úrad práce zverejní tento zoznam za rok 2017 na svojom webovom sídle do 30. júna 2018.                                                                                   

Pre tieto pozície nebude potrebné zverejňovať nahlášku voľného pracovného miesta. Uvedená výnimka sa bude týkať tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania na Slovensku zamestnávajú menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín (mimo EÚ) z celkového počtu zamestnancov.

2. Limitácia počtu zamestnancov z radov štátnych príslušníkov tretích krajín. Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín (mimo EÚ), ktorí boli zamestnaní na základe výnimky podľa bodu 1 vyššie (t.j. bez skúmania situácie na trhu práce a vyhľadávania vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce). 

3. Skrátenie lehoty pre zverejnenie nahlášky voľného pracovného miesta. Doba zverejňovania nahlášky voľného pracovného miesta za účelom vyhľadávania vhodného kandidáta zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu sa skracuje z doterajších 30 pracovných dní na 20 pracovných dní. Skrátená lehota sa aplikuje rovnako pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ako aj žiadosti o obnovenie (predĺženie) prechodného pobytu za účelom zamestnania na Slovensku.

4. Obmedzenie možnosti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (mimo EÚ). Úrad práce udelí súhlas s obsadením voľného pracovného miesta občanom tretej krajiny (mimo EÚ) len tým zamestnávateľom, ktorí neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania na Slovensku.

5. Zrušenie jednej z možností získania povolenia na zamestnanie a prechodného pobytu za účelom zamestnania. Od 1. mája 2018 už nebude možné získať povolenie na zamestnanie a s tým súvisiaci prechodný pobyt za účelom zamestnania pre toho  občana tretej krajiny (mimo EÚ) pre účely výkonu práce na území Slovenskej republiky  na základe zmluvy uzavretej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Povolenia na zamestnanie a s tým súvisiace prechodné pobyty za účelom zamestnania udelené pred 1. májom 2018 zostávajú v platnosti po celú dobu, na ktorú boli udelené.  

6. Zavedenie dodatočných povinností pre zamestnávateľa, ku ktorému sú vysielaní zamestnanci z iného členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarskej konfederácie. V prípade vyslania zamestnanca zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte EÚ, EHF alebo Švajčiarskej konfederácie na výkon prác na Slovensko musí od 1. mája 2018 slovenský zamestnávateľ priložiť k informačnej karte nasledujúce doklady: 

  • Doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania, 
  • Formulár A1, ktorým sa dokladuje sociálne poistenie štátneho príslušníka tretej krajiny v členskom štáte, z ktorého je vyslaný na výkon práce na územie Slovenskej republiky, 
  • Kópiu dokladu o pobyte na území členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarskej konfederácie v ktorom štátny príslušník z tretej krajiny bežne pracuje ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je vyslaný na Slovensko.

Príslušným Úradom práce pre splnenie informačnej povinnosti je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce. 

Zdieľať článok
LinkedIn