Dane
22. 6. 2018

Národná rada schválila zákon o dani z poistenia

Poslanci NR SR schválili 20. júna vládny návrh zákona o dani z poistenia vo výške 8 % pre odvetvia neživotného poistenia v prípade, že je poisťované riziko umiestnené na Slovensku. Oproti pôvodnému návrhu sa nová daň z poistenia nebude týkať odvetví životného poistenia.

Marianna Dávidová

V porovnaní s návrhom zákona, ktorý bol pôvodne predložený do medzirezortného pripomienkového konania, a o ktorom sme Vás informovali v našom januárovom vydaní, prešiel schválený návrh zákona viacerými zmenami.

Schválené znenie zákona zavádza daň z poistenia vo výške 8 % z prijatého (predpísaného, splatného) poistného pre odvetvia neživotného poistenia, okrem povinného zmluvného poistenia,  v prípade, že je poisťované riziko umiestnené na Slovensku. Oproti pôvodnému návrhu sa nová daň z poistenia nebude týkať odvetví životného poistenia.

Zákon vo všeobecnosti definuje tri spôsoby vzniku daňovej povinnosti, a to:

  1. deň prijatia platby poistného,

  2. deň zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného alebo

  3. deň splatnosti poistného, pričom platiteľ dane má právo rozhodnúť sa pre jeden z nich a tento uplatňovať najmenej osem po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov.

Zdaňovacím obdobím by mal byť kalendárny štvrťrok a lehota na podanie daňového priznania je stanovená na koniec mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia.

Pozmeňovacím návrhom z výborov sa mení aj účinnosť zákona na 1. januára 2019, oproti pôvodne plánovanému 1. októbru 2018 a poisťovniam sa zároveň ukladá nová informačná povinnosť, podľa ktorej budú musieť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia oznámiť výšku nového poistného.

V zmysle prechodných ustanovení by sa daň mala uplatniť ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018 a platba bola prijatá, poistné predpísané alebo splatné (v závislosti od zvoleného spôsobu vzniku daňovej povinnosti) po 31. decembri 2018. Poistným obdobím sa na účely zákona o dani z poistenia rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.

Ďalším krokom legislatívneho procesu je podpis prezidentom SR. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.  

Zdieľať článok
LinkedIn