Právo
30. 1. 2020

Deväť vybraných legislatívnych zmien ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2020

Prinášame vám prehľad tých najpodstatnejších legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie na Slovensku.

Milina Schifferdeckerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

Od 1. januára 2020 sa suma základnej mesačnej minimálnej mzdy, t.j. minimálnej mzdy za prácu zaradenú do prvého stupňa náročnosti, zvyšuje z 520 EUR na 580 EUR a suma hodinovej minimálnej mzdy vzrastie z 2,989 EUR na 3,333 EUR. Minimálna mzda sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti práce vykonávanej zamestnancom. Zvýšenie minimálnej mzdy sa odzrkadlí aj v mzdovom zvýhodnení za víkendovú prácu a prácu v noci, ktoré sa vypočítava z minimálnej mzdy.

Mení sa aj spôsob výpočtu minimálnej mzdy. Ak nedôjde k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov, použije sa nový valorizačný koeficient, t.j. 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

2. Týždeň dovolenky naviac pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa

Novela Zákonníka práca zavádza 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky aj pre zamestnancov, ktorí do konca príslušného kalendárneho roka ešte nedovŕšili najmenej 33 rokov, no trvalo sa starajú o dieťa. Problémom do budúcna môže byť výklad pojmu “trvalá starostlivosť o dieťa“, keďže jeho zákonná definícia nateraz v Zákonníku práce absentuje. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020.

3. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Novela zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza nový dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Zamestnávateľ môže zamestnancovi na jeho žiadosť poskytnúť príspevok v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok a v úhrne na všetky deti zamestnanca. O príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

4. Sprísnenie pravidiel pre zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne

Od 1. decembra 2019 sú zamestnávatelia prísnejšie sankcionovaní za nesplnenie si zákonnej povinnosti mesačne zasielať Sociálnej poisťovni výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Výkaz musia Sociálnej poisťovni predložiť v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného. Ak tak v stanovenej lehote neučinia, Sociálna poisťovňa na nich bude nahliadať ako na dlžníkov a zaeviduje ich do zoznamu dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou bez ohľadu na to, či zamestnávateľ reálne poistné odviedol. Zaradenie do zoznamu dlžníkov má následne negatívny vplyv na možnosť čerpania úverov alebo dotácií prípadne možnosť založenia dcérskych spoločnosti, disponovanie s obchodným podielom.

Táto povinnosť sa dotýka aj zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa bude nahliadať ako keby mali nedoplatky, ak si nesplnia povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov a skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia.

5. Výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa vzťahuje aj na spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom, ktorým je fyzická osoba

Novelou zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, došlo k rozšíreniu výnimky týkajúcej sa nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávania aj na spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) najviac s jedným spoločníkom. Podmienkou je, že tento spoločník musí byť fyzickou osobou. Takéto s. r. o. môžu po novom zamestnávať bez pracovnej zmluvy alebo dohody príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela spoločníka, ak sú tieto osoby dôchodkovo poistené, sú poberateľom dôchodku alebo žiakom či študentom do 26 rokov veku. Táto výnimka sa pred nadobudnutím účinnosti tejto novely vzťahovala len na fyzické osoby-podnikateľov (SZČO).

6. Zastavenie starých exekúcií

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Starú exekúciu zákon definuje ako exekúciu, ktorá bola začatá pred 1. aprílom 2017 a je vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. K zastaveniu starej exekúcie dochádza priamo zo zákona, ak uplynula rozhodná doba piatich rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi a súčasne nebol v posledných 18 mesiacoch dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur (nemajetná exekúcia). V súvislosti so zastavením starej exekúcie bude oprávnený (veriteľ) povinný znášať paušálne trovy starej exekúcie vo výške 35 EUR. Exekútor vyzve oprávneného na ich zaplatenie v upovedomení o zastavení starej exekúcie. Exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu.

7. Overenie účtovnej závierky audítorom

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2020 liberalizuje podmienky pre povinné overovanie účtovných závierok. Dve z troch podmienok rozhodujúcich pre určenie povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom sa zvyšujú na dvojnásobok, a to:

  • podmienka celkovej sumy majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa zvyšuje z 1 000 000 EUR na 2 000 000 EUR a
  • podmienka výšky čistého obratu sa mení z 2 000 000 EUR na 4 000 000 EUR.

Tretia podmienka týkajúca sa počtu zamestnancov ostáva bez zmeny.

8. Zmeny v procese likvidácií obchodných spoločností a družstiev

S účinnosťou od 1. 10. 2020 novela Obchodného zákonníka zavádza v procese likvidácie niekoľko významných zmien, ktoré ovplyvnia finančnú aj časovú náročnosť celého procesu.

V zmysle novej právnej úpravy Spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra. Vstupom do likvidácie podľa novej úpravy zaniknú jednostranné právne úkony spoločnosti ako plnomocenstvá, príkazy alebo prokúry s výnimkou plnomocenstiev udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.

Likvidáciu bude možné ukončiť najskôr uplynutím 6 mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade existencie daňového dlhu alebo daňovej kontroly sa predmetná lehota predĺži o ďalších 6 mesiacov.

Novela zavádza novú povinnosť zložiť preddavok na odmenu likvidátora do notárskej úschovy. Minimálna výška preddavku je určená vo výške 1 500 EUR.

Nová legislatíva zavádza i nové povinnosti pre likvidátora, ako napríklad povinnosť vyhotovovať zoznam majetku a pohľadávok spoločnosti, oznamovacie a zverejňovanie povinnosti, atď.

9. Očista obchodného registra

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1.10. 2020 zavádza novú právnu úpravu, ktorej cieľom je najmä zabezpečenie úplnej elektronizácie obchodného registra, jeho očistenie od neaktívnych subjektov a limitácia subjektov zapisovaných do obchodného registra.

V zmysle novej právnej úpravy hrozí spoločnosti zrušenie, ak nesplní zákonnú povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín.

V rámci opatrení na prečistenie Obchodného registra registrový súd vymaže z Obchodného registra „mŕtve“ spoločnosti, a to napríklad tie, (i) ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť konverzie menovitej hodnoty základného imania alebo vkladov do základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020, alebo (ii) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v Obchodnom registri.

Účinnosťou novej právnej úpravy dochádza k úplnému vylúčeniu podávania návrhov na zápis, zmenu alebo výmaz zapísaných údajov v listinnej forme. Tie bude možné podávať už len elektronicky.

Podľa predmetnej novely Obchodného zákonníka sa do Obchodného registra nezapisujú fyzické osoby. Zároveň osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, už nebude môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ani disponovať s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Rovnako takáto osoba nebude môcť byť vymenovaná za konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn