V skratke
1. 2. 2019

Daňový kalendár 2019 - najdôležitejšie dátumy vo februári

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v februári 2019.

Daňové a právne oddelenie
5. február 2019 (utorok)
 • lehota na požiadanie o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za predchádzajúci rok (platí pre zamestnanca žiadajúceho o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa)
12. február 2019 (utorok)
 • doručenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnostiza predchádzajúci rok zamestnávateľom zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa (ak zamestnanec požiada o vystavenie tohto potvrdenia do 5.februára)
15. február 2019 (piatok)
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za január 2019
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za január 2019 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
 • lehota na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti za predchádzajúci rok a predloženie príslušných dokladov zamestnancom
 • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu
20. február 2019 (streda)
 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 Eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
25. február 2019 (pondelok)
 • podanie daňového priznania k DPHa splatnosť DPH za január 2019 – mesační platitelia
 • podanie súhrnného výkazu za január 2019 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra–komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
 • podanie kontrolného výkazu za január 2019 –mesační platitelia
 • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
 • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)
28. február 2019 (štvrtok)
 • splatnosťmesačného preddavku na DPFOa DPPO za mesiac február 2019
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel
 • podanie priznania k DPPO a splatnosť dane, ak hospodársky rok skončil dňa 30. novembra 2018 a lehota na podanie priznania nebola predĺžená**
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovombonuse za január 2019
 • splatnosť mesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetvíza február 2019 

Kompletný kalendár na rok 2019 nájdete na tomto odkaze. 

Poznámky:

*Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte,ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

**Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP o tri mesiace (alebo šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) najneskôr v deň, kedymá byť DP podané.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign