Späť na články

Prehľad zmien v oblasti účtovníctva od 1. marca 2024

Pripravili sme pre vás prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev.

S prijatím zákona č 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorom sme Vás informovali v našom predchádzajúcom vydaní (ďalej ako zákon o premenách), sa novelizovali aj súvisiace ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o účtovníctve).

V dnešných daňovkách uvádzame niektoré zmeny resp. doplnenia:

  • Novela reaguje na definície zapracované v zákone o premenách. Spoločným pojmom pre zlúčenie, splynutie a rozdelenie je premena alebo cezhraničná premena.
  • Právny nástupca pri premene/cezhraničnej premene, ktorý nie je novovzniknutá účtovná jednotka, je povinný k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín.
  • V súlade so zákonom o premenách je stanovené určenie rozhodného dňa pre účely účtovníctva. Rozhodný deň je deň, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom; v prípade odštiepenia nastávajú tieto účinky len vo vzťahu k majetku a záväzkom, ktoré majú podľa návrhu projektu premeny prejsť na nástupnícke spoločnosti.
  • Pri cezhraničnej zmene právnej formy, a to z dôvodu zmeny sídla do iného cieľového štátu, nastáva výmaz obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra. K tomuto dátumu zaniká obchodná spoločnosť alebo družstvo ako účtovná jednotka. Z tohto dôvodu je potrebné ukončiť vedenie účtovníctva, zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok.
  • Pri zmene právnej formy (inej ako je uvedené v predchádzajúcom bode) zostaví účtovná jednotka priebežnú účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny právnej formy v rozsahu podľa § 18 zákona o účtovníctve.
  • Naďalej platí princíp oceňovania pri zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach uvedený v súčasnosti platnom zákone o účtovníctve.
  • Zanikajúca účtovná jednotka má povinnosť oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu.
  • V prípade odštiepenia predmetom ocenenia reálnou hodnotou je iba majetok a záväzky predstavujúci časť imania odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky, ktoré preberá nástupnícka účtovná jednotka.

Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2024.

Podľa prechodných ustanovení, na účtovanie zániku bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením, ak bol schválený návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí a návrh projektu rozdelenia pred 1. marcom 2024, použijú sa ustanovenia zákona o účtovníctve v znení účinnom do 29. februára 2024.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok