V skratke
9. 1. 2018

Daňový kalendár 2018 - najdôležitejšie dátumy v januári

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v januári 2018.

Daňové a právne oddelenie
15. január 2018 (pondelok)
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za december 2017
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2017 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
 • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac 
22. január 2018 (pondelok)
 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 Eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
25. január 2018 (štvrtok)
 • podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za december 2017 a 4. štvrťrok 2017
 • podanie súhrnného výkazu za december 2017 a 4. štvrťrok 2017 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
 • podanie kontrolného výkazu za december 2017 a 4. štvrťrok 2017 pre platiteľov DPH
 • oznámenie informácií požadovaných zákonom o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a splatnosť bankového odvodu za 1. štvrťrok 2018
 • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
 • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)
31. január 2018 (streda)
 • podanie daňového priznania (alebo čiastkového priznania) k dani z nehnuteľností
 • podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel /splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2017
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO za mesiac január 2018
 • podanie priznania k DPPO a splatnosť dane, ak hospodársky rok skončil dňa 31. októbra 2017 a lehota na podanie priznania nebola predĺžená**
 • splatnosť mesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetví za január 2018
 • podanie oznámenia daňovému úradu o nepeňažnom plnení poskytnutom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi za rok 2017

Kompletný kalendár na rok 2018 nájdete na tomto odkaze

Poznámky:

* Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

** Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace (alebo šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) najneskôr v deň, kedy má byť daňové priznania podané

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn