Späť na články

Aké dôsledky bude mať zverejňovanie informácií z Country-by-Country Reportingu pre veľké nadnárodné skupiny?

Smernica zavádzajúca tzv. public Country-by-Country Reporting vyšla v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 21. decembra 2021.

Dňa 1. decembra 2021 bola v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ) publikovaná smernica o zverejňovaní informácií zo správy podľa jednotlivých štátov, tzv. public Country-by-Country Reporting (pCbCR). Zverejnenie smernice nasleduje po formálnom prijatí návrhu Radou EÚ dňa 28. septembra 2021 a po jeho schválení Európskym parlamentom dňa 11. novembra 2021.

Členské štáty EÚ musia smernicu implementovať do 22. júna 2023. Následne musia byť pravidlá lokálne účinné pre obdobia začínajúce najneskôr 22. júna 2024. Lehota na zverejnenie informácií je 12 mesiacov od súvahového dňa finančného roka, za ktorý sa správa zostavuje. Pre skupinu, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, bude prvým vykazovacím rokom 2025 a správu bude potrebné zverejniť do konca roka 2026. Správa by mala byť dostupná minimálne päť po sebe nasledujúcich rokov.

Informácie budú povinne zverejňovať skupiny s materskou spoločnosťou zriadenou v EÚ, ktorých konsolidované výnosy prekročili za každý z posledných dvoch po sebe nasledujúcich účtovných rokov sumu 750 000 000 EUR. Pokiaľ by materská spoločnosť sídlila mimo EÚ, ale v EÚ by pôsobil prostredníctvom dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložky (pri splnení podmienok veľkosti zastúpenia v EÚ), prechádza povinnosť zverejniť informácie na dcérsku spoločnosť, resp. organizačnú zložku.

Správa bude obsahovať údaje za všetky spoločnosti v skupine. Informácie musia byť uvedené za každý členský štát EÚ, v ktorom skupina pôsobí a taktiež pre každú jurisdikciu, ktorú EÚ považuje za nespolupracujúcu alebo je na tzv. sivom zozname EÚ minimálne počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Dáta týkajúce ostatných štátov možno uviesť agregovane.

Údaje budú skupiny zverejňovať v obchodnom registri príslušného členského štátu EÚ, ale aj na webových stránkach. Vykazovanie sa vzťahuje na nasledujúce kľúčové oblasti:

  • Činnosť spoločnosti
  • Počet zamestnancov
  • Celkový čistý obrat
  • Zisk alebo strata pred zdanením
  • Daň z príjmu splatná v príslušnom roku
  • Suma skutočne zaplatenej dane v príslušnom roku
  • Suma akumulovaných ziskov na konci roka

Povinné zverejňovanie informácií z CbCR ovplyvní nadnárodné spoločnosti so sídlom v EÚ, ako aj nadnárodné spoločnosti sídliace mimo EÚ, ktoré však v EÚ podnikajú. Zvýšená transparentnosť, ktorú pCbCR prináša, môže byť pre spoločnosti impulzom na kontrolu globálnych štruktúr a tokov transakcií, a to najmä z hľadiska možných negatívnych dopadov na ich reputáciu.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok