Zo sveta
30. 5. 2019

Zmena klauzuly o spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti, mení pravidlá pre zdanenie pri ich predaji

OECD Multilaterálny Inštrument (MLI), ktorý po ratifikácii zmluvnými stranami mení existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, už ovplyvnil 10 takýchto daňových zmlúv, ktoré uplatňuje Slovensko. Okrem iných zmien, MLI upravil znenie tzv. klauzuly o realitných spoločnostiach vo viacerých z týchto daňových zmlúv.

Zuzana Blažejová

Klauzula o spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti (realitných spoločnostiach), umožňuje zmluvnému štátu, v ktorom sídli spoločnosť, ktorá vlastní významné nehnuteľnosti, zdaniť zisk z predaja obchodných podielov alebo akcií na tejto spoločnosti.

MLI umožňuje výber z dvoch prístupov, avšak znenie použité v už upravených zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia je nasledovné:

„Na účely zmluvy zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií alebo porovnateľných podielov, ako napríklad podiely v osobnej obchodnej spoločnosti alebo truste, môžu byť zdanené v druhom zmluvnom štáte, ak kedykoľvek počas obdobia 365 dní predchádzajúcich scudzeniu viac ako 50 percent hodnoty týchto akcií alebo porovnateľných podielov priamo alebo nepriamo predstavuje nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v druhom zmluvnom štáte.“

no-double-tax

Vplyv na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Nižšie sme zhrnuli vplyv novej klauzuly o realitných spoločnostiach na týchto10 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia:

Zmluvný štát Existencia klauzuly o realitných spoločnostiach pred MLI Znenie klauzuly o realitných spoločnostiach
Austrália Áno Zavedené pravidlo 365 dní
Rakúsko Nie Neaplikuje sa
Francúzsko Áno Úprava na vyššie uvedené znenie
Veľká Británia Nie Neaplikuje sa
Izrael Áno Úprava na vyššie uvedené znenie
Japonsko Nie Zavedené vyššie uvedené znenie
Litva Áno Bez zmeny
Poľsko Áno Úprava na vyššie uvedené znenie
Srbsko Nie Zavedené vyššie uvedené znenie
Slovinsko Áno

Úprava na vyššie uvedené znenie

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Nová klauzula o realitných spoločnostiach prináša novú definíciu realitných spoločností pre účely zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Uvedená zmena však ovplyvní len tie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pri ktorých sa obidva zmluvné štáty rozhodli pre jej uplatnenie.

V prípade Japonska a Srbska MLI zavádza klauzulu o realitných spoločnostiach, ktorú dané daňové zmluvy pôvodne vôbec neobsahovali.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Záver:

Krajiny majú rôzne režimy pre  zamedzenie dvojitého zdanenia, ktoré následne upravujú príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

MLI mení znenie týchto zmlúv, avšak v prípade väčšiny ustanovení len v prípade výberu rovnakej daňovej úpravy v MLI obomi zmluvnými krajinami.

Zmeny klauzuly o realitných spoločnostiach pri vyššie uvedených zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia nadobudnú účinnosť už 1. júla 2019.

Máte záujem o ďalšie informácie? Prosím kontaktujte nás: zblazejova@kpmg.sk

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign