Späť na články

Základné opatrenia ako pripraviť vašu firmu na dôsledky šírenia koronavírusu (COVID-19)

Ako sa bude vyvíjať nákaza koronavírusom (COVID-19) a jej vplyv na ekonomiku sa v súčasnosti dá predpovedať len veľmi ťažko. Prinášame vám preto stručný prehľad toho, na čo by ste sa mali zamerať, aby vaši zamestnanci boli chránení a dôsledky pre vaše podnikateľské aktivity boli čo najmenšie.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Koronavírus (COVID-19) sa na Slovensku objavil ako v jednej z posledných krajín Európy. Od potvrdenia prvého prípadu nákazy prebehlo niekoľko dní a vzdialená hrozba sa stala reálnym problémom slovenských občanov a podnikateľov.

Slovensko plošne zaviedlo povinnú 14-dňovú karanténu po návrate zo štyroch vybratých krajín - Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Izolácia sa nevzťahuje len na daného človeka, ale aj na osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za priestupok na úseku verejného zdravotníctva pod hrozbou pokuty až do výšky 1659 eur, prípadne môže mať trestnoprávne následky.

Boli prijaté razantné opatrenia s cieľom zamedziť prenosu nákazy, a to zatvorením škôl, zrušením verejných či kultúrnych podujatí. 

Na čo sa v tejto situácii treba primárne zamerať? Bez pochybností je prvoradou prioritou ochrana zdravia a zamedzenie šírenia nákazy. V tomto štádiu sa zatiaľ ako väčší problém javí zabezpečenie starostlivosti o maloleté deti a s tým spojený výpadok zamestnancov-rodičov na pracovisku než samotné ochorenie. Účinnosť preventívnych opatrení a ďalší vývoj šírenia vírusu sa však v tejto chvíli ťažko odhadujú.   

Ako teda postupovať tak, aby bolo zdravie zamestnancov a ich rodín chránené a na druhej strane podnikateľské aktivity zamestnávateľov zvládli túto záťažovú situáciu čo najlepšie?

I. OCHRANA ZAMESTNANCOV

1. Opatrenia zamestnávateľa na ochranu zdravia zamestnancov

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa upravených v Zákonníku práce. V spojení s osobitnou právnou úpravou obsiahnutou hlavne v Zákone o BOZP je zamestnávateľ povinný prijať systém opatrení zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.

V rámci týchto opatrení je zamestnávateľ povinný sústavne monitorovať situáciu a priebežne informovať zamestnancov o (i) hygienických zásadách vedúcich k zníženiu prenosu nákazy, (ii) opatreniach, ktoré je potrebné prijať pri cestovaní do/alebo po návrate z rizikových oblastí, (iii) opatreniach pri výskyte príznakov ochorenia.

Plánované opatrenia je potrebné komunikovať a návrhy prerokovať i so zástupcami odborových organizácii, resp. zástupcami zamestnancov a BOZP špecialistami.

V rámci opatrení vedúcich k zníženiu prenosu nákazy je vhodné:

 • vybaviť pracovisko dezinfekčnými a ochrannými pomôckami,
 • zrušiť pracovné cesty do rizikových oblastí prípadne zvážiť úplné zrušenie pracovných ciest,
 • minimalizovať pracovné stretnutia s vyššou koncentráciou účastníkov,
 • zvážiť prácu z domu („home office“); pokiaľ však práca z domu nie je so zamestnancom vopred dohodnutá, výkon práce z domu nie je možné bez súhlasu zamestnanca jednostranne nariadiť,
 • pri zamestnancoch, ktorých povaha práce nedovoľuje prácu z domu, prichádza do úvahy:
  • prerušenie práce pre iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa s nárokom na náhradu mzdy podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce.
  • prerušenie práce v dôsledku vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce s nárokom na náhradu mzdy najmenej vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Táto možnosť prichádza do úvahy len v prípade existencie dohody so zástupcami zamestnancov, teda túto dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa a
  • nariadenie dovolenky podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce s bezprostredným čerpaním. Takéto nariadenie dovolenky je však možné tiež len so súhlasom zamestnanca.

2. Opatrenia zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykazuje symptómy ochorenia

Povinnosťou zamestnávateľa vyplývajúcou z pracovnoprávnych predpisov je starostlivosť o ochranu a zdravie zamestnancov na pracovisku. V záujme ochrany zamestnancov je preto zamestnávateľ oprávnený:

 • monitorovať zdravotné podmienky osôb pred ich vstupom na pracovisko a
 • v prípade výskytu symptómov ochorenia zamedziť takejto osobe prístup na pracovisko s náležitým odôvodnením výkonu preventívnych opatrení v záujme ochrany zdravia ostatných osôb na pracovisku.

3. Opatrenia v prípade zvýšenej absencie zamestnancov

Kroky zamestnávateľa v prípade zvýšenej absencie zamestnancov, spôsobenej či už samotnou chorobou alebo preventívnymi opatreniami, sa budú zásadne líšiť v závislosti od povahy činnosti zamestnávateľa.

V prípade nevýrobnej činnosti zamestnávateľa sa dá značná časť absencie zamestnancov vykryť prácou z domu.

V prípade výrobnej činnosti, resp. poskytovania služieb, možno určitú časť výpadku pracovných síl eliminovať úpravou pracovných zmien a plánovaných dovoleniek, prípadne nariadením práce nadčas v zákonnom rozsahu.

Je však zrejmé, že dlhodobý zásah do štandardného prevádzkového režimu zamestnávateľa ovplyvní jeho schopnosť plniť záväzky zo zmluvných vzťahov.

II. VPLYV NA ZMLUVNÉ VZŤAHY

Negatívne dôsledky koronavírusu na ekonomiku sú zjavné. V tejto súvislosti sa preto natíska otázka, či možno považovať koronavírus za vis major, teda liberačný dôvod zodpovednosti za neplnenia zmluvných záväzkov.

Právna úprava zodpovednosti v obchodno-právnych vzťahoch je založená na princípe objektívnej zodpovednosti. Podľa § 373 Obchodného zákonníka je ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, existenciu liberačných dôvodov. Liberačné dôvody sa však nevzťahujú na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, teda povinná strana je povinná zmluvnú pokutu zaplatiť i v prípade existencie vis major.

Liberačným dôvodom vzniku zodpovednosti zo záväzkového vzťahu je existencia okolností vyššej moci (tzv. vis major), teda takých nepredvídateľných okolností, ktoré (i) vznikli nezávisle od vôle povinnej strany, (ii) bránia jej v splnení povinnosti a (iii) povinná strana túto prekážku alebo jej následky nemohla odvrátiť alebo prekonať.

Prekážku vis major možno aplikovať len v prípade, ak nastala pred omeškaním povinnej strany a zároveň nemá pôvod v hospodárskych pomeroch povinnej strany.

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že koronavírus  je nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla nezávisle od vôle dotknutej strany. Či však bola takou prekážkou, ktorá bránila splneniu zmluvných záväzkov, alebo či jej následky nebolo možné odvrátiť alebo prekonať, je potrebné posudzovať individuálne a v prípade súdneho sporu by boli predmetom skúmania. 

V záujme predchádzania vzniku zodpovednostných vzťahov spojených s porušením zmluvných záväzkov odporúčame:

 • preveriť zmluvné podmienky dohodnuté so svojimi zmluvnými partnermi vrátane dohodnutých liberačných dôvodov, možnosti predčasného ukončenia zmluvných vzťahov ako i sankcií dohodnutých pre prípad porušenia zmluvného vzťahu alebo nemožnosti plnenia zmluvných záväzkov,
 • preveriť poistné zmluvy (rozsah poistného krytia) a úverových zmlúv (následky spojené s nedodržaním ekonomických ukazovateľov spoločnosti),
 • komunikovať so svojimi zmluvnými partnermi a informovať sa navzájom o plnení zmluvných záväzkov. V prípade hrozby omeškania alebo neschopnosti plniť záväzky treba včas rokovať o zmene zmluvných podmienok alebo o prípadnom ukončení zmluvného vzťahu,
 • v prípade neschopnosti svojich zmluvných partnerov plniť si záväzky zo zmlúv a po dôkladnom zvážení vlastných kapacít je nutné zabezpečiť náhradné plnenie od iných dodávateľov,
 • nespoliehať sa na zánik záväzku alebo zbavenie sa zodpovednosti za škodu pre existenciu okolností vylučujúcich zodpovednosť, pretože ich aplikácia býva predmetom súdnych sporov. Zmluvné vzťahy môžu byť rôzne modifikované, prípadne naviazané na cudzí právny poriadok, ktorý zánik záväzku alebo zbavenie zodpovednosti pre existenciu vis major nemusí umožňovať.

Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.
Viac relevantných informácií o dôsledkoch koronavírusu COVID-19 nájdete na webstránke KPMG.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať