Dane
19. 6. 2019

Vláda SR schválila viacero daňových právnych predpisov

Vláda SR na svojich nedávnych rokovaniach schválila viacero daňových právnych predpisov. Napriek tomu, že vo väčšine prípadov bude legislatívny proces ukončený až na jeseň, prinášame Vám stručný prehľad schválených zmien.

Marianna Dávidová

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice – vláda SR schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, na základe ktorej sa odkladá sankcionovanie tých podnikateľov, ktorí za ustanovených podmienok nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky. Vládou schválená novela zákona bola prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní na júnovej schôdzi NRSR

Novela zákona o dani z príjmov – pomerne rozsiahla novela zákona o dani z príjmov zavádza opatrenia, ktoré majú zjednodušiť výpočet základu dane pre malé a stredné podniky, spresniť a zjednotiť ustanovenia, pri ktorých táto potreba vyplynula z poznatkov aplikačnej praxe a zavádza tiež pravidlá, ktoré zamedzujú využívaniu tzv. hybridných nesúladov.

K ustanoveniam, ktorých cieľom bolo zjednodušiť výpočet základu dane pre malé a stredné podniky patrí napríklad zmena podmienok odpočtu daňovej straty. Navrhuje sa zrušenie rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predlženiu lehoty na jej odpočet zo súčasných 4 na 5 rokov. Novodefinovaní mikrodaňovníci navyše oproti ostatným daňovníkom nebudú mať obmedzenú výšku umoriteľnej straty v danom zdaňovacom období.

Novela zákona tiež zjednodušuje podmienky, za ktorých je možné do základu dane zahrnúť výdavky, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení. Zjednodušenie spočíva v tom, že podmienka zaplatenia sa už nebude týkať výdavkov, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny majetku, resp. súčasťou vlastných nákladov napr. v prípade zásob. Navrhuje sa aj vypustenie dodatočných obmedzení daňovej uznateľnosti a sledovať sa má len podmienka zaplatenia.

Navrhuje sa tiež zvýšenie hranice na platenie preddavkov na daň z príjmov zo súčasných 2 500 Eur na 5 000 Eur.

Novela zákona bola v prvom čítaní prerokovaná na júnovej schôdzi NRSR.

Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou Slovenská republika implementuje tzv. DAC 6 smernicu Rady EÚ. Predmetný návrh zákona zavádza automatickú výmenu informácií o cezhraničných opatreniach, ktoré sú považované za praktiky agresívneho daňového plánovania. Na zabezpečenie automatickej výmeny informácií sa ukladá povinnosť tzv. povinných osôb (sprostredkovateľa, alebo príslušného daňovníka) oznámiť predmetné opatrenia. Novela zákona bola v prvom čítaní prerokovávaná na júnovej schôdzi NRSR a jej účinnosť sa navrhuje na 1. júla 2020.

O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn