Späť na články

Vláda schválila rámec finančnej kompenzácie na podporu zamestnanosti

Vláda SR schválila aj rámec finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby („SZČO“), ktorí aj napriek obmedzeniam svojej prevádzkovej činnosti, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov v dôsledku COVID-19 udržia pracovné miesta.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Rámec finančnej kompenzácie na podporu zamestnanosti

Navrhované opatrenia na podporu zamestnanosti a trhu práce zavádzajú možnosť kompenzácie formou finančného príspevku pre zamestnávateľov a SZČO. Cieľom opatrení je zmiernenie dopadov stavu núdze pre tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí udržia pracovné miesta napriek:

 • povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva („ÚVZ“);
 • prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov;
 • poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.

Po splnení všeobecných a osobitných podmienok bude kompenzácia poskytovaná formou:

 • finančného príspevku pre zamestnávateľov slúžiaceho na úhradu časti mzdových nákladov zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a
 • finančného príspevku pre SZČO na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

1. Oprávnené obdobie

Nárok na poskytnutie príspevku vzniká v období od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok zrušené.

2. Oprávnení žiadatelia

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020 a súčasne k 31.12.2019 nie sú podnikom v ťažkostiach.

Pre poskytnutie príspevku sa za zamestnávateľa považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území SR;
 • fyzická osoba, ktorá má na území SR pobyt a zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu;
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území SR podľa osobitného predpisu;
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva niektoré činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti.

Pre poskytnutie príspevku sa za SZČO považuje fyzická osoba, ktorá:

 • prevádzkuje živnosť;
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňový poradca, advokát, notár, audítor, a pod.)
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

3. Osobitné podmienky pre poskytnutie príspevku

Podmienkami pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, sú nasledovné skutočnosti:

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
 • záväzok, že 2 mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,

4. Mechanizmus poskytnutia príspevku

Navrhovanú finančnú kompenzáciu bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadatelia príspevku budú povinní na účely poskytnutia príspevku preukázať čestným vyhlásením splnenie:

 • osobitných podmienok pre poskytnutie príspevku (podľa bodu 3.);
 • splnenie ďalších podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti;
 • pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia stavu núdze poklesli tržby.

5. Výška príspevku

Podľa navrhovaných opatrení na podporu zamestnanosti a trhu práce je maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa 800 000 eur na obdobie realizácie podpory.

a) Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia Stavu núdze na základe rozhodnutia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

Podpora je cielená na kompenzáciu mzdových nákladov zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ, ktorý v čase stavu núdze udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia ÚVZ. Príspevok bude zamestávateľovi poskytnutý formou úhrady náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.

b) Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase stavu núdze poklesli tržby

Podpora je cielená na kompenzáciu úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.

Uvedený druh podpory sú podľa navrhovaných opatrení žiadať nasledovné subjekty:

 • Zamestnávateľ, na ktorého sa v čase vyhláseného stavu núdze nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia ÚVZ, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta,
 • SZČO, ktorá v čase vyhláseného stavu núdze prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia ÚVZ alebo SZČO a ktorej poklesli tržby,
 • SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhláseného stavu núdze prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta.

Príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu sa poskytne v nasledovnej výške:

pokles tržieb

marec 2020

apríl 2020

a ďalšie mesiace stavu núdze

≥ 20 %

90 eur

180 eur

≥ 40 %

150 eur

300 eur

≥ 60 %

210 eur

420 eur

≥ 80 %

270 eur

540 eur

Maximálna celková výška príspevku na jedného oprávneného žiadateľa podľa tohto bodu je 200 000 eur/mesačne. Pre úplnosť dodávame, že navrhovaný rámec na poskytnutie podpory neobsahuje mechanizmus výpočtu poklesu tržieb jednotlivých zamestnávateľov a SZČO. 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať