Právo
23. 10. 2019

V novembri nadobudne účinnosť zákon zamedzujúci geografickej diskriminácii na vnútornom trhu EÚ

Nová právna úprava, ktorá má nastoliť kontrolné mechanizmy zamedzujúce neodôvodnenej geografickej diskriminácii zákazníka na vnútornom trhu Európskej únie, nadobudne účinnosť 1. novembra 2019.

Milina Schifferdeckerová

Zákon č. 299/2019 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov („Zákon“) nadobúda účinnosť 1. novembra 2019. Zákon je implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 („Nariadenie“). Cieľom Nariadenia je odstránenie neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu Európskej únie.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Nová regulácia cezhraničného obchodu v rámci Európskej Únie reaguje na situácie, keď obchodníci v niektorých prípadoch odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu EÚ bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci.

Samotné Nariadenie upravuje zákaz takýchto diskriminačných praktík, a to zákaz diskriminácie niektorých zákazníkov prostredníctvom uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu k tovaru alebo službám, rozdielnych podmienok na vykonanie platobnej transakcie či blokovania a obmedzovania prístupu zákazníka k online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Zákon zavádza kontrolné mechanizmy dodržiavania predmetnej právnej úpravy na slovenskom trhu, a to:

  • Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) bude orgánom ohľadu nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich obchodníkom z Nariadenia pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane online predaja. Zároveň bude pôsobiť ako orgán poskytujúci pomoc spotrebiteľom;
  • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“) bude orgánom oprávneným poskytnúť pomoc spotrebiteľovi v prípade sporu medzi ním a obchodníkom;
  • Sankcie. Za porušenie povinností vyplývajúcich obchodníkom z Nariadenia bude SOI oprávnená uložiť pokuty v rozmedzí od 100 do 50 tisíc eur v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania obchodníkov usadených na území Slovenskej republiky.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn