Právne prípady
26. 10. 2020

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Súdny dvor EÚ vydal uznesenie vo veci C‑621/19 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., v ktorom sa zaoberal možnosťou uplatniť odpočítanie dovoznej DPH dovozcom, ktorý sa nestáva vlastníkom dovážaného tovaru.

Zuzana Šidlová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Spoločnosť Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. (ďalej len „WLS“) poskytuje služby prebaľovania tovaru. Počas roka 2008 doviezla do SR tovar na prebalenie s pôvodom vo Švajčiarsku, v Hongkongu a Číne a zaplatila dovoznú DPH, ktorú si odpočítala na vstupe. Služba prebalenia bola fakturovaná švajčiarskemu odberateľovi, ktorý po celý čas zostal vlastníkom tohto tovaru. Po prebalení bol tovar dodaný v iných členských štátoch EÚ alebo vyvezený do tretích krajín.

Správca dane nepriznal spoločnosti WLS právo na odpočítanie DPH s odôvodnením, že WLS:

  • nebola vlastníkom dovezeného tovaru,
  • neznášala žiadne náklady, ktoré by mohli byť zohľadnené v cene zdaniteľných plnení na výstupe,
  • nepoužila dovážaný tovar na svoju ekonomickú činnosť ako zdaniteľná osoba.

WLS namietala, že bez dovozu tovaru by nebola schopná poskytovať služby a že ak by odpočítanie DPH bolo podmienené účtovaním ceny tovarov ako nákladovej položky, túto podmienku by nebolo možné splniť.

Súdny dvor EÚ potvrdil postup správcu dane, keď o. i. konštatoval, že právo na odpočítanie DPH sa dovozcovi neprizná, ak:

  • nedisponuje tovarom ako vlastník a
  • náklady na dovoz na vstupe neexistujú alebo nie sú zahrnuté v cene konkrétnych plnení na výstupe alebo v cene tovarov a služieb dodaných alebo poskytovaných zdaniteľnou osobou v rámci jej ekonomickej činnosti.

Ak by ste mali záujem o DPH posúdenie Vami uskutočňovaných transakcií, neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácií o prípade môžete nájsť na:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232528&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9927845

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign