Späť na články

Uplatňuje sa DPH na nákupné poukážky poskytnuté zamestnancom v rámci programu odmeňovania?

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH.

Spoločnosť GE Aircraft Engine Services Ltd zaviedla program, v rámci ktorého mohol každý zamestnanec navrhnúť iného zamestnanca, o ktorom si myslel, že si vzhľadom na svoje výkony zaslúži odmenu v súlade s pravidlami a podmienkami programu.

Nominovaným zamestnancom spoločnosť ako odmenu poskytla nákupné poukážky, ktoré títo zamestnanci mohli použiť na nákup tovarov alebo služieb od jedného zo zúčastnených maloobchodných predajcov.

Predmetom sporu bola otázka, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci tohto programu je dodaním služby na osobnú spotrebu zamestnancov, a teda či sa má považovať za dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH podľa článku 26 ods. 1 smernice o DPH.

Súdny dvor nepovažoval poskytnutie týchto poukážok za dodanie služby na osobnú spotrebu zamestnancov spoločnosti okrem iného vzhľadom na nasledujúce okolnosti:

  • K poskytnutiu poukážok nedochádza v závislosti na súkromných potrebách zamestnancov – títo navyše nemajú prostriedky na to, aby s istotou zabezpečili možnosť ich získania – podnet na ich pridelenie prináležal iným zamestnancom podniku a dochádzalo k nemu na základe striktne profesionálnych kritérií.
  • Toto poskytovanie služieb prinášalo spoločnosti výhodu vo forme perspektívy zvýšenia jej obratu, a to vďaka zvýšenej motivácii jej zamestnancov a nárastu výkonnosti z tohto dôvodu.
  • Osobná výhoda, ktorá z toho vyplýva pre zamestnanca, sa zdala byť len doplnkovou vo vzťahu k potrebám podniku.
  • Tieto služby sa uskutočňovali pre potreby podniku, keďže účelom ich poskytovania bolo zvýšiť objem predaja danej spoločnosti (porovnanie s rozsudkom vo veci C-48/97 Kuwait Petroleum).
  • Zúčastnení maloobchodní predajcovia priznávali z hodnoty predmetných nákupných poukážok DPH pri ich uplatnení. Ak sa neuplatní DPH pri poskytnutí poukážok zamestnancom v rámci uvedeného programu, zásada daňovej neutrality nie je porušená.

Súdny dvor dospel k záveru, že poskytovanie služieb spočívajúce v tom, že podnik poskytuje nákupné poukážky svojim zamestnancom v rámci ním zriadeného programu, ktorého cieľom je oceňovať a odmeňovať ich za mimoriadne zásluhy a výkony, nespadá do pôsobnosti článku 26 ods. 1 smernice o DPH, t. j. nepovažuje sa za dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH.

Dotknutý program odmeňovania bol však osobitý vzhľadom na stanovené pravidlá a podmienky a týkal sa situácie pred zavedením harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi. Posúdenie DPH dôsledkov programov odmeňovania zamestnancov je potrebné starostlivo analyzovať so zreteľom na ich možné špecifiká.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok