Späť na články

Dodanie tovaru do iného členského štátu nemožno oslobodiť od DPH, ak nie je preukázané, že príjemcom je zdaniteľná osoba

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑676/22 B2 Energy, v ktorom sa zaoberal oslobodením od DPH pri dodaní tovaru, ktorého skutočným príjemcom bola iná osoba ako odberateľ uvedený na faktúre.

Predmet sporu

Česká spoločnosť uskutočnila v roku 2015 dodania repkového oleja, ktorý bol prepravený do Poľska. Podľa zistení správcu dane tento tovar nebol dodaný príjemcom uvedeným v daňových dokladoch, ale iným poľským subjektom, z ktorých niektorí v nákladných listoch potvrdili jeho prijatie.

Správca dane následne zamietol oslobodenie týchto dodaní od DPH s odôvodnením, že spoločnosť nepreukázala, že previedla právo nakladať s týmto tovarom ako vlastník na osoby, ktoré boli v daňových dokladoch uvedené ako príjemcovia, a ani to, že tento tovar bol dodaný osobe registrovanej pre DPH v inom členskom štáte.

Spoločnosť namietala, že predložené dôkazy, ktoré potvrdzujú skutočné prijatie tovaru inými spoločnosťami než sú subjekty deklarované v príslušných daňových dokladoch, umožňujú preukázať totožnosť príjemcov, na ktorých bolo právo nakladať s týmto tovarom prevedené.

Predmetom sporu teda bola otázka, či možno zamietnuť oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu, ak dodávateľ nepreukázal, že tento tovar bol dodaný príjemcovi, ktorý má postavenie zdaniteľnej osoby, hoci vzhľadom na skutkové okolnosti a predložené informácie má daňový úrad dodávateľa k dispozícii údaje potrebné na overenie, že osoba, ktorej bol tovar fyzicky dodaný, toto postavenie mala a konala ako taká.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí konštatoval, že:

  • okrem hmotnoprávnych podmienok týkajúcich sa postavenia zdaniteľných osôb, prechodu práva nakladať s tovarom ako vlastník a fyzického premiestnenia tovaru z jedného členského štátu do druhého nemožno na to, aby sa plnenie označilo za dodanie v rámci Spoločenstva, požadovať splnenie nijakej ďalšej podmienky (predmetné dodanie sa uskutočnilo v čase, keď IČ DPH odberateľa nebolo hmotnoprávnou podmienkou oslobodenia od DPH),

- tieto podmienky však neznamenajú, že dotknutý tovar musí byť fyzicky dodaný príjemcovi uvedenému v daňových dokladoch,

  • zásada neutrality dane vyžaduje, aby oslobodenie od DPH bolo priznané, ak sú splnené hmotnoprávne podmienky, hoci určité formality boli zdaniteľnými osobami opomenuté, avšak existujú dva prípady, pri ktorých nedodržanie formálnej požiadavky môže spôsobiť stratu práva na oslobodenie od DPH:
  1. ak sa dodávateľ zúčastnil na daňovom podvode alebo vedel alebo mal vedieť, že ním uskutočnené plnenie je súčasťou daňového podvodu, ktorý spáchal nadobúdateľ, a neprijal všetky opatrenia, ktoré od neho bolo možné rozumne požadovať na zabránenie tomuto podvodu,
  2. ak následkom tohto porušenia je nemožnosť predložiť jasný dôkaz o tom, že hmotnoprávne podmienky boli splnené – príslušný orgán
  • nemôže ukladať dodatočné podmienky, ktoré môžu mať za následok zmarenie uplatnenia práva na oslobodenie od dane, pokiaľ má k dispozícii údaje potrebné na zistenie, že hmotnoprávne požiadavky sú splnené, a najmä, že tovar bol dodaný zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  • na druhej strane nemusí dokazovať, že uvedená zdaniteľná osoba sa podieľala na DPH podvode,
  • čo sa týka spôsobov dokazovania, ktoré možno vyžadovať od dodávateľa na preukázanie, že podmienka týkajúca sa postavenia nadobúdateľa ako zdaniteľnej osoby je splnená, nemožno od zdaniteľnej osoby vyžadovať, aby na uplatnenie svojho práva na oslobodenie od DPH preukázala vo všetkých prípadoch, keď príjemca tovaru nebol identifikovaný, že tento príjemca má postavenie zdaniteľnej osoby, pokiaľ zo skutkových okolností s istotou vyplýva, že uvedený príjemca toto postavenie nevyhnutne mal,
  • prináleží daňovým orgánom a príslušným vnútroštátnym súdom, aby na základe všetkých predložených dokumentov vrátane dokladov, ktoré má dodávateľ k dispozícii, overili, či boli splnené hmotnoprávne podmienky nároku na oslobodenie od DPH,
  • ak dodávateľ tovaru prepraveného alebo odoslaného do iného členského štátu nepreukázal, že tovar bol dodaný príjemcovi, ktorý má postavenie zdaniteľnej osoby v tomto inom členskom štáte, a vzhľadom na skutkové okolnosti a dôkazy poskytnuté dodávateľom chýbajú údaje potrebné na overenie, že uvedený príjemca toto postavenie mal, musí sa oslobodenie od DPH zamietnuť.

Viac informácií nájdete na nasledujúcom linku: C-676/22 B2 Energy

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok