Späť na články

Súdny dvor EÚ rozhodol o odpočítaní DPH z prác na rozšírení verejnej komunikácie vykonaných bezodplatne v prospech obce

Súdny dvor Európskej únie („SDEÚ“) vydal 16. septembra 2020 rozsudok vo veci C-528/19 „Mitteldeutsche Hartstein Industrie AG“, v ktorom sa zaoberal otázkami, či možno uplatniť odpočítanie DPH zo stavebných prác na verejnej komunikácii vykonaných v prospech obce, a či rozšírenie verejnej komunikácie uskutočnené bezodplatne v prospech obce predstavuje dodanie tovaru za protihodnotu.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Predmet sporu

Spoločnosť Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG a jej dcérske spoločnosti A GmbH („A“) a B GmbH („B“) sa na účely DPH považujú za jednu zdaniteľnú osobu.

Spoločnosť A získala povolenie okresnej správy na opätovné otvorenie a využívanie vápencového lomu. Udelenie tohto povolenia bolo podmienené zabezpečením prístupu ku kameňolomu rozšírením verejnej komunikácie patriacej obci. Spoločnosť A sa zaviazala znášať všetky náklady spojené s úpravou uvedenej cesty a obec tejto spoločnosti prisľúbila, že vybudovanú cestu bude môcť pri zachovaní jej verejnej dostupnosti bez obmedzenia využívať, okrem iného na odvoz vápenca ťažkými nákladnými vozidlami. Spoločnosť B bola poverená samotnou realizáciou stavebných prác.

Prostredníctvom DPH priznania bolo uplatnené odpočítanie DPH z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s výkonom stavebných prác spoločnosťou B. Náklady vynaložené spoločnosťou A na túto výstavbu neboli pri vyčíslení daňovej povinnosti zohľadnené.

Daňový úrad sa domnieval, že dobudovaním predmetnej cesty došlo k bezodplatnému dodaniu diela obci, ktoré podlieha DPH a z tohto dôvodu dotknutej spoločnosti dorubil DPH.

SDEÚ sa zaoberal nasledujúcimi otázkami:

1. Má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie DPH z prác na rozšírení verejnej komunikácie vykonaných v prospech obce?

  • SDEÚ konštatoval, že bez prác na rozšírení predmetnej komunikácie by prevádzkovanie vápencového lomu nebolo v praxi, ani z právneho hľadiska možné. Z okolností tohto prípadu vyplýva, že tieto práce boli nevyhnutné na to, aby mohol byť plán prevádzkovať vápencový lom uskutočnený, a že pokiaľ by neboli vykonané, uvedená spoločnosť by nemohla vykonávať svoju ekonomickú činnosť.
  • Okolnosť, že sa na predmetnej komunikácii patriacej obci môže bezplatne pohybovať verejnosť je podľa SDEÚ irelevantná. Práce spočívajúce v jej rozšírení neboli vykonané pre potreby dotknutej obce alebo verejnej dopravy, ale s cieľom prispôsobiť predmetnú komunálnu cestu premávke ťažkých nákladných vozidiel, ktorá je vyvolaná prevádzkou vápencového lomu dotknutou spoločnosťou.
  • Ak sa práce na rozšírení tejto cesty obmedzili na to, čo bolo na uvedený účel nevyhnutné, právo na odpočítanie dane sa môže priznať v súvislosti so všetkými nákladmi vynaloženými na tieto práce, pokiaľ sú tieto náklady zahrnuté v cene uskutočnených zdaniteľných transakcií dotknutou zdaniteľnou osobou.
  • Ak by však uvedené práce išli nad rámec toho, čo bolo nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky kameňolomu, mohlo by sa priznať len právo na odpočítanie dane uplatnenej na časť nákladov na výstavbu predmetnej komunikácie, ktorá bola objektívne nevyhnutná na to, aby dotknutá spoločnosť mohla vykonávať svoju ekonomickú činnosť.

2. Predstavuje povolenie na prevádzkovanie kameňolomu protihodnotu za práce na rozšírení verejnej komunikácie?

  • Povolenie na prevádzkovanie kameňolomu predstavovalo jednostranné rozhodnutie okresnej správy. Z judikatúry SDEÚ pritom vyplýva, že jednostranný akt orgánu verejnej moci nemôže v zásade založiť právny vzťah, v rámci ktorého by boli vzájomne poskytnuté plnenia.
  • Udelenie tohto povolenia nepredstavuje protihodnotu získanú zdaniteľnou osobou, ktorá bez peňažnej odmeny vykonala práce na rozšírení verejnej komunikácii patriacej obci. Vykonanie týchto prác teda nepredstavuje transakciu uskutočnenú za protihodnotu.

3. Sú práce na rozšírení verejnej komunikácie, vykonané bezodplatne zdaniteľnou osobou v prospech obce, dodaním tovaru za protihodnotu?

  • SDEÚ zdôraznil, že cieľom príslušných ustanovení DPH smernice, ktoré považujú niektoré dodania tovarov, za ktoré zdaniteľná osoba v skutočnosti neprijme žiadnu reálnu protihodnotu, za dodávky tovarov za protihodnotu podliehajúce DPH, je zabrániť prípadom nezdanenej konečnej spotreby.
  • Aj keď v tomto prípade obec predmetnú cestu sprístupnila verejnosti, podľa SDEÚ treba zohľadniť jej skutočné konečné využitie.
  • Z prác na rozšírení tejto cesty má prospech uvedená spoločnosť. Tieto práce majú priamu a bezprostrednú súvislosť s jej celkovou ekonomickou činnosťou, v rámci ktorej dochádza k zdaniteľným transakciám. Náklady vynaložené na prijaté plnenia v súvislosti s prácami na rozšírení uvedenej cesty sú súčasťou nákladov na dodania tovarov a služieb uskutočnené touto spoločnosťou.
  • Vykonanie prác v prospech obce, spočívajúce v rozšírení verejnej komunikácie, ktorú ale používa v rámci svojej ekonomickej činnosti zdaniteľná osoba, ktorá tieto práce bezodplatne vykonala, ako aj verejnosť, teda nepredstavujú dodanie tovaru za protihodnotu.

V závislosti od skutkových a právnych okolností každého jednotlivého prípadu môže mať tento rozsudok priaznivý dopad na DPH posúdenie vyvolaných investícií pri developerských projektoch, ako aj prípadov bezodplatne vykonaných prác na cudzom majetku, prípadne služieb využívaných okrem zdaniteľnej osoby aj tretími osobami.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok